Ἀπόρριψη τῆς κληρονομίας

Στὸ 40-50% τῶν κληρονομιῶν περίπου ἀνέρχεται τὸ ποσοστὸ ὅσων τὶς ἀπορρίπτουν μὲ ὑπεύθυνη δήλωση στὴν Ἐφορία∙ τὰ στοιχεῖα εἶναι ἐφιαλτικὰ καὶ δείχνουν, ὅτι στὴν περίοδο τῆς κρίσεως ὁ ἀριθμός τους αὐξάνεται μὲ τὴν παράτασή της. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, οἱ κληρονόμοι δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ ἄνεση, γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν φόρων κληρονομίας, ὁπότε ἀπαρνοῦνται αὐτὴν καὶ τὰ ἀκίνητα, ἑπομένως αὐτὰ περιέρχονται αὐτοδικαίως στὸ κράτος∙ τὸ τραῦμα γιὰ τοὺς κληρονόμους εἶναι πολὺ βαθύ, ἐπειδὴ πολλοὶ ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους μιᾶς ζωῆς καὶ μετακινοῦνται σὲ ἄλλα μὲ φθηνὸ ἐνοίκιο, γιὰ νὰ ἀνταποκρίνονται στὶς ἀνάγκες τους. Τὸ κράτος ἀποκτᾶ τὰ ἀκίνητα, ἀλλὰ χάνει ἔσοδα, ἐνῶ δυσκολεύεται πολὺ στὴν ἀξιοποίησή τους.