Ἀποστάσεις, Εὐρώπης, ΗΠΑ

Σὲ ἀποστάσεις ἀσφαλείας κινοῦνται Εὐρώπη καὶ Ἀμερική, ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Ἰρὰν καὶ τῶν προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς γενικότερα∙ στὴν Βαρσοβία ἄρχισε χθὲς ἡ διεθνὴς διάσκεψη ἑξῆντα χωρῶν, γιὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τῆς Τεχεράνης, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του Ἐξωτερικῶν. Ἀλλά, οἱ ὁμόλογοι, Γερμανίας, Γαλλίας, Ἐπίτροπος Ἐξωτερικῶν Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δὲν παρίστανται, ἐνῶ συμμετέχουν πολλοὶ ἀπὸ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς καὶ ἀσιατικὲς καὶ ἀφρικανικὲς χῶρες∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐμφανέστατα ἐπιδιώκει τὴν ἐπιβολὴ δραστικῶν κυρώσεων κατὰ τοῦ ἰσλαμικοῦ καθεστῶτος, μετὰ τὴν καταγγελία τῆς πυρηνικῆς του συμφωνίας μὲ τοὺς Ἕξι μεγάλους, ἀλλὰ οἱ ὑπόλοιποι ἔχουν διαφωνήσει καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, μαζὶ καὶ ἡ Βρεταννία, ἔχουν συστήσει μηχανισμοὺς συναλλαγῶν μὲ τὴν χώρα, χωρὶς τὴν χρήση τοῦ δολλαρίου, ὁπότε δὲν εἶναι εὔκολος ὁ ἔλεγχός τους. Ἡ δεξιὰ κυβέρνηση τῆς Πολωνίας εὐνοεῖ τὴν συνάντηση, διότι τὴν ἐξυπηρετεῖ στὴν φιλοαμερικανικὴ προπαγάνδα της.