Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, παρὰ τὰ ἄσχημα νέα γιὰ τὸ Brexit∙ ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,1312 δολλάρια καὶ 125,2650 γιέν, χρυσός, 1311,60, πετρέλαιο, 63,14. Οἱ ἐπενδυτὲς ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὴν Ἀσία καὶ μᾶλλον δὲν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὴν κατάληξη τῶν συνοαμερικανικῶν ἐμπορικῶν συνομιλιῶν, ἀλλὰ δὲν ἀσχολοῦνται καὶ πολὺ μαζί τους∙ περισσότερο ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν πορεία τῆς Βρεταννίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Ἡ ἄτακτη ἔξοδος θεωρεῖται μᾶλλον δεδομένη, διότι ἡ κυβέρνηση δὲν λαμβάνει κανένα μέτρο ὁμαλῆς πορείας τῆς χώρας καὶ συντόμου συνδέσεώς της μὲ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ μετὰ τὴν NISSAN ἔρχεται ἡ FORD, ὁπότε ἡ χώρα ἀπομένει χωρὶς κανένα σχεδὸν ἐργοστάσιο αὐτοκινητοβιομηχανίας, ὅπως ἔχει πάθει καὶ μὲ τὰ χαλυβουργεῖα. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι, ὅτι ὁδηγεῖται ἡ ἄλλοτε κραταιὰ Ἀλβιὼν σὲ διεθνῆ ἀπομόνωση, ἀλλὰ καὶ σὲ οἰκονομικὸ μαρασμό, σὲ χειρότερο βαθμό.