Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς παρατείνεται ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος τῆς Ἀμερικῆς κατὰ τῆς Κίνας, μὲ προέκτασή του κατὰ τῆς Εὐρώπης∙ ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,1293 δολλάρια, 125,8250 γιέν, χρυσός, 1296,95, πετρέλαιο, 67,07. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, ἂν καὶ δείχνουν ὅτι δὲν ἐμπιστεύονται πλέον καὶ πολὺ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἐκτιμήσεις∙ ἡ ἀπάθεια τῶν Βρεταννῶν, ἀπέναντι στὸ Brexit, καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, ἀπέναντι στὴν προστατευτικὴ πολιτικὴ τοῦ προέδρου τους, πείθει τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες τῶν ἄλλων χωρῶν, ὅπως ἀναζητήσουν ἀλλοῦ τὶς κατευθυντήριες γραμμές τους. Ἡ Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ ἡ Κίνα ἰδιαιτέρως ἔχουν ζωντανὸ διάλογο μὲ τὴν Εὐρωζώνη στὰ ἐμπορικὰ προβλήματα, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδέχονται τὶς διαδικασίες ἀποδολλαριοποιήσεως τῶν συναλλαγῶν τῶν Ἀναδυομένων∙ ἡ διεθνὴς οἰκονομία ἔχει ἀλλάξει, καὶ ὡς πρὸς τὸν τρόπο τῶν συναλλαγῶν της, μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, καὶ ὡς πρὸς τὴν ψυχολογία τῶν ἐπενδυτῶν, μὲ αὐτοπεποίθηση ὅλων τῶν συντελεστῶν της.