Μέριμνα, ὀχύρωση Εὐρωζώνης

Ἡ ὀχύρωση τῆς Εὐρωζώνης, ἀπέναντι στὴν ἀτακτο ἔξοδο τῆς Βρεταννίας καὶ τῶν καταστρεπτικῶν ἐπιπτώσεών της στὴν οἰκονομία, εἶναι ἡ κύρια μέριμνα τῶν ἀρχῶν της∙ σύμφωνα μὲ σοβαρὲς ἐκθέσεις, ἔχουν ἐκρεύσει ἀπ’ τὸ Σίτυ περίπου ἕνα τρις εὐρὼ τὸν τελευταῖο χρόνο καὶ 276 τράπεζες καὶ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν μεταφέρει τὶς ἕδρες τους ἢ συστήσει ὑποκαταστήματα σὲ εὐρωπαϊκὲς πόλεις μέχρι τὸ τέλος Δεκεμβρίου. Ἐξ αὐτῶν 100, στὸ Δουβλίνο, 60, Λουξεμβοῦργο, 41, Παρίσι, 40, Φραγκφούρτη καὶ 35, Ἄμστερνταμ, ἐνῶ ἡ φυγὴ συνεχίζεται∙ ἡ δυναμικὴ τῶν διεθνῶν πιστωτικῶν συναλλαγῶν ἔχει ἀλλάξει ἄρδην, καθὼς τὸ Λονδίνο μετατρέπεται σὲ περιφερειακὴ μᾶλλον ἀγορά, μὲ τὸν πρῶτο ρόλο ἐκείνων τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας, Χὸνγκ Κόνγκ, Σαγκάης, Σιγκαπούρης, Τόκυο. Ἡ στροφὴ μάλιστα τῶν συναλλαγῶν τῶν ἀναδυομένων χωρῶν στὴν ἀποδολλαριοποίησή τους, ἐνισχύει τὴν ἀπαξίωση τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν κέντρων∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ γνωρίζουν καὶ ἔχουν ἀνοικτοὺς διαύλους ἐπικοινωνίας μαζί τους.