Κίνα, διάλογος πολιτισμῶν

Ὁ διάλογος τῶν ἀσιατικῶν πολιτισμῶν ἔγινε μὲ λαμπρὲς τελετὲς στὸ Πεκῖνο∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ὑπογράμμισε τὴν σημασία τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν παλαιῶν ἀσιατικῶν πολιτισμῶν καὶ τοῦ ρόλου τους στὴν ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων τῶν σημερινῶν λαῶν τους. Συμμετεῖχαν ἡγέτες δώδεκα ἀσιατικῶν χωρῶν καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ εἶχαν ὀργανωθεῖ ταυτοχρόνως μεγάλη ἔκθεση καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἀπουσία ἡγετῶν τῶν ἄλλων μεγάλων πολιτισμῶν, ἰνδικοῦ, ρωσικοῦ, ἰαπωνικοῦ, κορεατικοῦ, ἰνδονησιακοῦ, σχολιάσθηκε ἀρκετά. Οἱ κυβερνήσεις τους ἔδειξαν ὅτι δὲν ἀποδέχονται τὴν συμπόρευσή τους μὲ τὴν Κίνα καὶ στὸ θέμα αὐτό∙ ἡ παρουσία τῆς Ἑλλάδος προκάλεσε ἰδιαίτερη αἴσθηση, διότι καὶ ὁ Κινέζος πρόεδρος τίμησε ἰδιαιτέρως τὸν Προκόπη Παυλόπουλο. Οἱ Κινέζοι ἀναγνωρίζουν ἰσότιμο μόνο τὸν ἑλληνικὸ ἀπ’ τοὺς δυτικοὺς πολιτισμούς.