Σινοαμερικανικῶν συνέχεια

Ἡ συνέχεια τοῦ σινομαερικανικοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου κλιμακώνεται, μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως τῶν δικτύων fg, πέμπτης γενιᾶς, τῆς Huawei στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἡ συνταγματικότης τοῦ προεδρικοῦ διατάγματος ἀμφισβητεῖται καὶ ὁ κινεζικὸς κολοσσὸς δεσμεύθηκε, ὅτι θὰ προσφύγει στὰ δικαστήρια, ἐνῶ καὶ οἱ ἀμερικανικοὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες εἶναι ἀντίθετοι. Ἡ Huawei εἶναι ἡ μόνη ψηφιακὴ ἑταιρεία ἡ ὁποία προσφέρει ταχύτητες σαράντα μὲ πενῆντα φορὲς μεγαλύτερες τῶν ἀνωτέρων σημερινῶν καὶ δυνατότητες χρήσεώς τους στὴν καθημερινὴ ζωή, ἀπ’ τὴν ἐπικοινωνία, στὴν διασκέδαση, στὶς οἰκιακὲς καὶ κοινωνικὲς ἀνάγκες καὶ μέτρα προστασίας∙ ἡ νοικοκυρὰ παρακολουθεῖ τὴν κουζίνα της ἀπὸ μακρυά, εἰδικὰ δίκτυα συνδέουν τὸ κινητὸ μὲ τὰ νοσοκομεῖα καὶ ἐπιτρέπουν τὴν πρώτη διάγνωση μιᾶς ἐνοχλήσεως, μὲ ἄμεση εἰδοποίηση γιὰ τὴν ἰατρικὴ βοήθεια. Ἡ ἀμερικανικὴ τεχνολογία ὑστερεῖ ἀρκετὰ στοὺς κλάδους αὐτούς, ὁπότε ἡ οἰκονομία της χάνει σὲ ἀνταγωνιστικότητα∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ἀποδοχῆς των ἀπὸ ὅλους.