Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὲς μέρες, μὲ ἐξαίρεση τὸ Τόκυο∙ ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,1204 δολλάρια καὶ 122,8550 γιέν, χρυσός, 1298,90, πετρέλαιο, 72,42. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐλπίζουν σὲ κάποια συμφωνία μεταξὺ Ἀμερικανῶν καὶ Κινέζων, ἂν καὶ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα∙ ὁ προστατευτισμὸς στὶς εἰσαγωγὲς καὶ ὁ ψηφιακὸς πόλεμος μᾶλλον θὰ συνεχισθεῖ, διότι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀντιλαμβάνεται τὴν διεθνῆ οἰκονομία, μὲ τοὺς ὅρους τῶν ἀρχῶν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος καὶ τὴν Ἀμερικὴ κυρίαρχη∙ τὸ Πεκῖνο ὅμως, δὲν εἶναι μόνο ἀνταγωνιστικὸ σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, ἀλλὰ καὶ στὸν ψηφιακό, μὲ τὴν πρωτοπορία του σὲ νέα προϊόντα, ὅπως στὰ δίκτυα τῆς πέμπτης γενιᾶς. Ταυτοχρόνως, ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας ἔχει στὰ χαρτοφυλάκια της τὰ περισσότερα ἀμερικανικὰ ὁμόλογα, 1,135 τρις δολλάρια, μὲ 1,078 τῆς ἰαπωνικῆς∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες γνωρίζουν, ὅτι, ἐὰν κλιμακωθεῖ ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος, μποροῦν νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν οἱ Κινέζοι.