Κατάθεση τοῦ φορολογικοῦ

Τὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο κατετέθη χθὲς στὴ Βουλὴ καὶ ψηφίζεται τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, μετὰ τὴν ἔγκρισή του ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο· ὁ πρωθυπουργὸς δήλωσε, ὅτι, τοὺς πρῶτους μῆνες τοῦ ἔτους, μὲ τὴν εἴσπραξη τῶν κονδυλίων, ἡ κυβέρνηση θὰ ἐξοφλήσει ὅλα τὰ χρέη τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες τῆς τελευταίας τριετίας, τὰ ὁποῖα ἀνέρχονται σὲ ἐννέα δις εὐρὼ περίπου. Ἡ ἱκανοποίηση τῶν ὀφειλετῶν εἶναι ἡ μία πλευρά, ἐνῶ ἀπὸ πλευρᾶς οἰκονομικῆς σημαντικώτερη εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν χρημάτων αὐτῶν· ἀφοροῦν ἐπιχειρήσεις καὶ πρόσωπα μὲ μεγάλες ἀνάγκες, ὁπότε ἔχουν ὑψηλὸ πολλαπλασιαστὴ κι ἑπομένως τεράστια ὤθηση στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Τὸ κύριο βάρος στὸ ἄμεσο μέλλον εἶναι, πέραν τῆς ἀνακάμψεως, ἡ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων καὶ ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων· προγραμματίζονται ἄλλωστε, οἱ ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυργοῦ στὴν Ρωσία καὶ Κίνα, κατάλληλα προετοιμασμένες γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.