Ἀναγνώριση τῆς νέας πολιτικῆς δυναμικῆς

Ὅλες οἱ παρατάξεις, μὲ πρῶτον τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν διαπλοκὴ συνάμα, ἀναγνωρίζουν πλέον ὅτι γίνεται ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς μας δυναμικῆς, μὲ ἐμφανεῖς τὶς ἐπιπτώσεις της· τρία εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικά, ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ὅτι ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἡ ἐπισφράγιση ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μας προσανατολισμοῦ, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Εὐρωζώνης, καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι ἀλλάζει πολιτικὴ καὶ ἀποδοκιμάζει τὴν τρομοκρατία καὶ τοὺς κουκουλοφόρους. Οἱ ἐξελίξεις συνέπεσαν στὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικά, ἀλλὰ μέτρησαν πολὺ στὴν στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· ἡ πεποίθηση, ὅτι ἡ οἰκονομία μας βαδίζει πλέον πρὸς τὴν ἐπανεκκίνησή της, μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἢ καὶ νωρίτερα, εἶναι γενικὴ καὶ ἔχει διαμορφώσει τὴν ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ δυναμική. Ἀκόμη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἄλλαξε στάση καὶ δὲν μιλάει γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως τὸν Μάρτιο, ὅπως διαβεβαίωνε τοὺς πάντες ὁ πρόεδρός του, ἐνῶ ἡ κάθαρση, μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ πρῶτο τὴν λίστα Λαγκάρντ προχωρεῖ καὶ ὁδηγοῦνται στὸν Κορυδαλλὸ πολλοὶ ἐκλεκτοὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ χρηματοδότες τῆς ἀριστερᾶς. Συνέπεσαν αὐτά, δὲν ἦταν προσχεδιασμένα.

Οἱ ἐπιχειρήσεις ἐκκαθαρίσεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν ἄλλων πόλεων, ἀπ’ τὶς ἑστιες τρομοκρατίας καὶ μολύνσεως τῆς δημοσίας ὑγείας, γίνονται δεκτὲς μὲ εὐχαρίστηση ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό· γιὰ πρώτη φορὰ τολμᾶ τὸ κράτος καὶ ἐπιβάλλει τὴν ἐξουσία του, χωρὶς περιορισμοὺς κι ὅπως τὴν ὁρίζουν οἱ νόμοι τῆς χώρας. Οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν καὶ οἱ φοιτητὲς στὰ Πανεπιστήμια αἰσθάνονται ἀνακούφιση, καθὼς ἐπιστρέφουν στοὺς δημόσιους χώρους τους καὶ στὴν κανονική τους ζωή· πολιτικὰ αὐτὸ μετράει ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως, διότι ἀνταποκρίνεται στοὺς πόθους καὶ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἁπλοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ἀλλάζει τὴν πολιτική του τοποθέτηση. Οἱ καταληψίες καὶ οἱ τρομοκράτες ἀποδεικνύεται ὅτι ὑποστηρίζονταν ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἢ τουλάχιστον ἀπὸ μεγάλο μέρος του, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν Δεκεμβριανῶν καὶ μετά· ὁ Ναπολεοντίσκος τρέχει καὶ δὲν ἐπαρκεῖ προβάλλειν ἄλλη εἰκόνα τοῦ κόμματός του, ἀλλὰ καὶ δὲν τολμάει διαγράψαι τοὺς ἐκτραπέντας βουλευτάς του· φαίνεται ὅτι οἱ δεσμεύσεις εἶναι πολλὲς καὶ βαθύτερες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματος. Ἡ ἀκροδεξιὰ βλέπει νὰ φεύγει τὸ ἔδαφος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια της, διότι εἶχε στηρίξει τὴ ὕπαρξή της στὴν ἀνοχὴ τοῦ κράτους ἀπέναντι στὰ παρεμβατικὰ φαινόμενα· ὅσο πατάσσονται οἱ παρεμβατικὲς ἐκδηλώσεις καὶ προχωράει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς ἀπομένουν μόνο οἱ ἀμερικανόδουλες ἐκφράσεις της, σὲ συμπλευση μὲ τὸν Ναπολεντίσκο, ἀλλὰ αὐτὸς ἀλλάζει πλέον ἐμφανῶς πορεία.

κάθαρση εἶναι ὁ δεύτερος σημαντικὸς παράγων ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς καὶ ἐπιδράσεως τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου· οἱ διαδικασίες τῆς λίστας Λαγκὰρντ κρίνονται πολιτικὰ ὡς καθοριστικές, διότι ἀντανακλοῦν τὴν νοοτροπία τῆς κυβερνήσεως τῆς τριετίας. Εἶχαν ἐπιβάλει ἐσκεμμένως ἐξουθενωτικὴ γιὰ ὅλους φορολογία, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ἀλλὰ εἶχαν ἀρνηθεῖ πεισμόνως τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἢ μᾶλλον εἶχαν εὐνοήσει σκανδαλωδῶς τὴν ἐκροὴ κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικό, τόσο μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ διεφθαρμένο λαό, ὅσο καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του, ἀλλὰ καὶ τῶν στελεχῶν τους· τὴν Πέμπτη συστήνεται ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ἐνῶ οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὴ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα συνεχίζονται καὶ τὰ εἰδοποιητήρια ἔχουν φθάσει στοὺς ἐγγεγραμμένους στὶς διάφορες λίστες καὶ τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν. Γιὰ πρώτη φορὰ λαμβάνονται παρόμοια μέτρα κι ἀφήνεται ἐλεύθερη ἡ δικαιοσύνη στὸ ἔργο της, μὲ ἁπτὰ τὰ ἀποτελέσματα· σύντομα ἀκολουθεῖ ἡ εἴσπραξη τῶν προστίμων, ἐνῶ ἡ ἐκκαθάριση τῶν συνταξιούχων ἀποφέρει πολλὰ δις εὐρὼ οἰκονομία στὰ ταμεῖα, τὰ ὁποῖα μετατρέπονται μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας σὲ παροχὲς πρὸς τὰ κατώτερα στρώματα στὴν πρώτη εὐκαιρία. Ἡ κοινὴ γνώμη βλέπει τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο ζεῖ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος στὴν καθημερινότητά της καὶ στὴν οἰκονομία· στόμα στόμα γίνονται οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς κι ὄχι ἀπ’ τὶς πομπώδεις ἐξαγγελίες τῶν τηλεπαραθύρων.

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας στὴν οἰκονομία εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό· οἱ ἐξαγγελίες γιὰ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς ἔχουν δευτερεύουσα σημασία καὶ γίνονται σὲ ἀνταπόκριση πρὸς τὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, ἐπειδὴ κρίνουν ἀπ’ τὴν δική τους νοοτροπία. Ἡ μικρὴ φοροδιαφυγὴ πάντα εὐνοοῦσε τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀπογείωσή της στὴ συνέχεια· οἱ μαυραγορίτες στὴ Κατοχὴ καὶ τὰ πρῶτα μαῦρα ἑπόμενα χρόνια κράτησαν τὴν οἰκονομία ζωντανὴ καὶ βοήθησαν στὴν ἀνάκαμψή της. Τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ μεγάλη καὶ ὀργανωμένη φοροδιαφυγή, μὲ τὴν ἐκροὴ τῶν κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικό, ὅπως ἔγινε τὴν τριετία, μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν στελεχῶν τοῦ σοσιαλισμοῦ· κυκλοφοροῦσαν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔστηναν τὰ κυκλώματά τους, γιὰ παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ λογαριασμοὺς στὴν Ἑλβετία. Τώρα τοὺς ἔρχονται τὰ μπουγιουρντὶ καὶ ἁπλῶς τρελαίνονται· τὰ στελέχη ἔχουν ἐξαφανισθεῖ καὶ οἱ προσβάσεις τους στὴν κρατικὴ μηχανὴ ἔχουν ἀποκοπεῖ, ὁπότε πληρώνουν αὐτοὶ τὴν νύφη. Ἡ πάταξη τῆς παρανομίας καὶ ἡ διαμόρφωση προοπτικῶν ἀνακάμψεως ἐπιτρέπουν σὲ ὅσους ἔχουν κάποιες οἰκονομίες νὰ τὶς ρίξουν στὶς δουλειές τους καὶ νὰ αὐξήσουν τὸν τζῖρο τους· οἱ μικρὲς αὐτὲς παρεμβάσεις συμπληρώνουν καὶ πολλαπλασιάζουν τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὰ δημόσια ἔργα, μικρὰ καὶ μεγάλα. Οἱ ἀλληλεπιδράσεις παίζουν καθοριστικὸ ρόλο γιὰ τὴν καλλιέργεια κλίματος ἐμπιστοσύνης γιὰ τὸ μέλλον.

Τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἀλλάζει βαθύτερα πλέον· ἀκόμη καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀναγνωρίζει τὴν ἀλλαγή, πάντα τσεκουρεμένη στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις της, ἀλλὰ ὑποχρεώνεται συμπλεῦσαι μὲ τὴν κοινὴ γνώμη. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι γενικὴ πλέον, ἀφοῦ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση δὲν τὸν περιλαμβάνει στὴν ἴδια κατηγορία μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ ΠΑΣΟΚ· ἡ διερεύνηση τῶν σκανδάλων θὰ συμπληρώσει τὴν ἀλλαγὴ αὐτή, ἀλλὰ καὶ θὰ παγιώσει τὴν νέα δυναμικὴ τῆς πολιτικῆς ζωῆς, ἐὰν συνεχισθεῖ στὴν ἴδια κατεύθυνση. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας φέρνει τὰ πρῶτα ἀποτελέσματά της, ἐνῶ ἔρχονται καὶ οἱ μεγάλες ἐπενδύσεις· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνεχίζει τὴν πολιτικὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ τὰ ἀνοίγματα γιὰ στρτηγικὲς σχέσεις μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα, ἐνῶ μᾶλλον δίδονται στοὺς Ρώσους ἡ ΕΛΠΑ καὶ ἡ ΔΕΣΠΑ. Ἀκολουθοῦν φυσικὰ οἱ ἐπισκέψεις του στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο, ἐνῶ πρῶτο βῆμα θεωρεῖται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἀμύνης· ἐπὶ τριετία εἶχαν παγώσει ἐντελῶς οἱ σχέσεις αὐτές, τὶς ὁποῖες τόσο χρειαζόμαστε γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ. Ἡ ἐνεργὸς ὑποστήριξη τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῶν Ἀναδυομένων μόνο μᾶς διασφαλίζει τὴν ἀναγνώρισή της διεθνῶς· τὰ τολμηρὰ αὐτὰ βήματα, μαζὶ μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας, συμπληρώνουν τὴν δυναμικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὁδηγοῦν στὴν ἀποδυνάμωση, τόσο τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅσο καὶ τῶν ἀκροδεξιῶν.