Διαβάλλειν τοὺς κρείττονας

Στὴ Θήβα ἀντιμετώπιζαν ὁ Ἐπαμεινώνδας καὶ ὁ Πελοπίδας τὶς συκοφαντίες καὶ τὶς διαβολὲς τοῦ Μενεκλείδου, ποὺ συμμετεῖχε στὴν συνωμοσία γιὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν Σπαρτιατῶν· τὸ ἴδιο, ὅπως σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες. «Ἀκόλαστος δὲ καὶ κακοήθης τὸν τρόπο»· ἦταν ἀκόλαστος καὶ κακοήθης στὴν συμπεριφορά. «Ἐχρῆτο τῇ φύσει πρὸς τὸ συκοφαντεῖν καὶ διαβάλλειν τοὺς κρείττονας»· χρησιμοποιοῦσε τὶς ἱκανότητές του εἰς τὸ συκοφαντεῖν καὶ διαβάλλειν τοὺς καλύτερους. «Οὐδὲ μετὰ δίκην ἐκείνην παυσάμεος»· οὔτε μετὰ τὴν δίκην γιὰ τὴν καθυστέρηση στὴν παράδοση τῆς βοιωταρχίας σταμάτησε. «Ἐπαμεινώνδαν μὲν οὖν ἐξέκρουσε τῆς βοιωταρχίας καὶ κατεπολιτεύσατο πολὺν χρόνον»· τὸν μὲν Ἐπαμεινώνδα λοιπὸν κατάφερε νὰ ἐκτοπίσει ἀπ’ τὴν βοιωταρχία  καὶ τὸν ἀντιπολιτεύθηκε πολὺ χρόνο. «Πελοπίδαν δὲ πρὸς μὲν τὸν δῆμον οὐκ ἴσχυσε διαβαλεῖν»· τὸν δὲ Πελοπίδα πρὸς μὲν τὸν δῆμο δὲν μπόρεσε νὰ τὸν διαβάλλει. «Ἐπεχείρει δὲ συγκροῦσαι τὸν Χάρωνα»· ἐπιχείρησε σύγκρουση μὲ τὸν Χάρωνα.