Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Ἀμερικῆς· τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3348 δολλάρια καὶ 118, 1900 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1692,25, καὶ πετρέλαιο, 112,63. Ἡ ἀπειλὴ τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ δημοψήφισμα, γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς χώρας του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δὲν ἐπηρέασε καθόλου τὶς ἀγορές, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς δὲν δίδουν οὐδεμία σημασία στὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν ΕΕ· ἡ περιφρόνηση εἶναι χειρότερη κι ἀπ’ τὴν ὕβρι καὶ δείχνει τὴν ἀπουσία οἱασδήποτε ἐπιρροῆς τοῦ Λονδίνου στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως στὴν Ἀλγερία καὶ ἡ προώθηση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὸ Μαλί, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Γάλλων, σημαίνουν ὅτι ἐλέγχθηκαν οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν διεθνῆ οἰκονομία· πολλοὶ παράγοντες πιστεύουν ὅτι τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα στὸ Ἰσραὴλ ὑποχρεώνει τὴν χώρα σὲ διαλλακτικὴ στάση ἀπέναντι στοὺς Παλαιστινίους καὶ σὲ εἰρηνευτικὸ διάλογο.