Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς πτωτικὲς στὴ Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴ Σαγκάη μόνο· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3543 δολλάρια καὶ 123,5950 γιέν, ἐνῶ ἐλαφρὰ ἄνοδο παρουσίασαν ὁ χρυσός, 1662,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 115,03. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν Εὐρωζώνη φαίνεται ἀπ’ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ τῆς Ἰταλίας, στὰ 4,17% τὰ δεκαετῆ καὶ 2,94% τὰ πενταετῆ, δηλαδὴ προσεγγίζουν πλέον τὰ ὁμαλὰ ἐπίπεδα, παρὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ χώρα· ἀνάλογη εἶναι ἡ ὑποχώρηση στὴν Ἱσπανία καὶ Πορτογαλία, ἐνῶ ἡ Γερμανία, οἱ ἰσχυρὲς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὰ ταμεῖα δανείζονται μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Ἡ δυστοκία στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, κατὰ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν ἀναμονὴ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ νέου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία, ἀλλὰ καὶ στὶς δυσκολίες τῆς συνεννοήσεως μὲ τοὺς παράγοντες τῆς Γουὼλ Στρήτ.