Ὕφεση Γερμανίας, Γαλλίας

Σὲ ὕφεση τὸ τελευταῖο τρίμηνο τοῦ παρελθόντος ἔτους κινήθηκαν ἡ Γερμανία, 0,6%, καὶ Γαλλία, 0,3%, ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ Εὐρωζώνη διατήρησε ὁριακὴ ἀνάπτυξη, 0,6%• στὴν διεθνὴ οἰκονομικὴ κρίση καὶ στὴν μείωση τῶν ἐξαγωγῶν ὀφείλεται, τουλάχιστον γιὰ τὴν Γερμανία, ἡ ὑποχώρηση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἀλλὰ προβλέπεται ὅτι τὸ πρῶτο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος θὰ ἀντιστραφεῖ ἡ δυναμική, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῶν ἐπιχειρηματιῶν• στὴ Γαλλία ἡ ἀνάκαμψη προβλέπεται ὅτι θὰ καθυστερήσει περισσότερο, καθὼς δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη ἡ ἐξαγγελία κινήτρων οἰκονομικῆς ἀναζωογονήσεως. Ἀντιθέτως γιὰ τὸ σύνολο τῆς Εὐρωζώνης ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη, καθὼς ὑποχωρεῖ ἡ ὕφεση στὶς χῶρες τοῦ Νότου, μειώνονται σημαντικὰ τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ τους, γεγονὸς θεωρούμενο ὡς ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἀγορῶν, καὶ ἀλλάζει ἡ ψυχολογία τῶν ἐπενδυτῶν• πάντως ἀναμένεται ἡ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ Θέρος καὶ μετά, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως τῶν ἀναδυομένων χωρῶν.