Αἰθαλομίχλη τοῦ Πεκίνου

Ἡ αἰθαλομίχλη σκέπασε πάλι τὸ Πεκῖνο, ἀμέσως μόλις σταμάτησαν οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι τῆς ἐρήμου, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν κυκλοφορία τῶν αὐτοκινήτων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀεροσκαφῶν• τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις τῆς Κίνας κι ὀφείλεται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν κακὴ ποιότητα τῶν καυσίμων, δηλαδὴ πηγάζει ἀπ’ τὴν διύλιση τοῦ πετρελαίου. Τὰ κινεζικὰ διυλιστήρια συμφωνοῦν στὴν ἀλλαγὴ τῶν συστημάτων καὶ στὴν ἐφαρμογὴ μεθόδων καθαρᾶς παραγωγῆς, ἀλλὰ ζητοῦν κρατικὲς ἐνισχύσεις, τὶς ὁποῖες χορηγεῖ ἀφειδῶς ἡ κυβέρνηση, καὶ διετῆ μεταβατικὴ περίοδο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἀλλαγῶν στὴ διαδικασία τῆς παραγωγῆς. Ὁπότε ἡ ζωὴ στὶς κινεζικὲς πόλεις παραμένει ἡ ἴδια, ἐκτὸς κι ἂν γίνουν θαύματα… Οἱ Κινέζοι πληρώνουν τὴν ἐλαστικότητα τῶν κυβερνήσεών τους • δὲν καλύπτονται οἱ ἀνάγκες μὲ εἰσαγωγές.