Ἐνεργειακά, Κύπρου, Ἰσραὴλ

Ἡ συνεργασία τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Κύπρο διατηρεῖται καὶ ἐπεκτείνεται, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε ἀπ’ τὶς συνομιλίες τῶν ὑπὸ τὸν Γιαννάκη Κασσουλίδη ὑπουργῶν τῆς μεγαλονήσου στὴν Ἱερουσαλήμ• ὁ Κύπριος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας, εἶχε συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ διεξοδικὲς συνομιλίες μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐνεργείας. Τὰ σχέδια γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ Κύπρου καὶ Ἑλλάδος πρὸς τὴν Εὐρώπη ἰσχύουν κανονικά, ἐνῶ συζήτησαν τὴν ἐπέκταση τῆς συνεργασίας στὸ τουρισμό, στὸ ἐμπόριο καὶ τὴν πόντιση καλωδίου μεταφορᾶς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν• οἱ συμφωνίες ἀναμένεται ὅτι θὰ ὑπογραφοῦν κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη στὸ Ἰσραὴλ τὸν Μάΐο. Τὸ ἄκρως ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τῆς κυπριακῆς ἀντιπροσωπείας συνέπεσε μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὸ Ἰσραήλ, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὴν προώθηση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία• οὐδόλως ἐπηρεάστηκε ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση.