Ἀμερική, περικοπὲς ἀμύνης

Οἱ περικοπὲς στὶς ἀμυντικὲς δαπάνες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, στὰ πλαίσια τῆς λιτότητος, ἀφοροῦν πλέον καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἐνστόλων• τὸ Πεντάγωνο διέταξε ἤδη τὴν μείωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν πτήσεων στὴν Ἀεροπορία κατὰ τὸ ἕνα τρίτο, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξοικονόμηση 591 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἡ ἀπόφαση ἀφορᾶ 45000 ἱπταμένους οἱ ὁποῖοι θὰ ἐκπαιδεύονται ἐκ περιτροπῆς πλέον, ἐνῶ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς ἀεροσκαφῶν θὰ μένει στὸ ἔδαφος• ἀνάλογες περικοπὲς ἐπιβάλλονται καὶ στὶς δαπάνες γιὰ τὸ πολιτικὸ προσωπικό, ἐνῶ συνολικὰ ἀνέρχονται σὲ δεκαπέντε δις τὴν δεκαετία. Στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ στὸ Πεντάγωνο ὁ προβληματισμὸς εἶναι ἔντονος, διότι οἱ περικοπὲς σημαίνουν καὶ περιορισμὸ τῆς πολιτικῆς παρουσίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸ ἐξωτερικό• ἡ ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου τῆς Μεσογείου κρίνεται ἀπαραίτητη, λόγῳ τῆς παρουσίας τοῦ ρωσικοῦ στόλου καὶ πολλῶν κινεζικῶν πλοίων. Ἀλλὰ μᾶλλον ἀναβάλλεται διὰ λόγους οἰκονομίας, παρὰ τὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ κάθε πλευρὰ γιὰ τὴν περιοχή.