Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν κορεατικὴ κρίση• ὅλα σημείωσαν ἄνοδο, εὐρώ, 1,3108 δολλάρια καὶ 130,4555 γιέν, χρυσός, 1581,50 καὶ πετρέλαιο, 105,80. Ἀκόμη καὶ στὴν Ἀσία παρατηρήθηκε ἄνοδος, γεγονὸς σημαῖνον ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς δὲν προβλέπουν θερμὴ κρίση στὴν Κορέα, παρὰ τὶς ἀπειλὲς τοῦ χοντρούλη• φαίνεται ὅμως ὅτι καὶ τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα τοῦ Μαρτίου τῆς Κίνας, ὕψους 884 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, ἔναντι πλεονάσματος 15 δις τὸν Φεβρουάριο, δὲν τοὺς ἐπηρέασε. Στὴν Εὐρώπη οἱ ἀνοδικὲς τάσεις ἦταν ἰσχυρότερες καὶ διευρύνθυκαν σὲ ὅλὰ τὰ Χρηματιστήρια• οἱ παρατηρησεις τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶχαν ἀπήχηση στὶς ἀγορές, ἀντιθέτως οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ ἀτμομηχανὴ τὴν γερμανική, πληθαίνουν. Στὸ θέμα τοῦ ἐλέγχου τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, τὸ Λουξεμβοῦργο ἔχει δεχθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν, ἐνῶ καὶ ἡ Αὐστρία συντάσσεται πλέον μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν ἑταίρων της.