Ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς στὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖται πλέον ὡς ἐπείγουσα προτεραιότης, μετὰ καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς τραπεζικῆς κρίσεως στὴν Κύπρο• ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν στοὺς ἑταίρους της ἔγινε ἀποδεκτή, καθὼς συμφώνησαν καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο καὶ ἡ Αὐστρία• ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μηχανισμὸς Σταθερότητος καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Τραπεζικῆς Σταθερότητος ἀποδεικνύουν τὴν χρησιμότητά τους στὴν μεγαλόνησο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ διάσταση μὲ τὴν Βρεταννία γίνεται πλέον χάος ἀπροσμέτρητον• ἡ τραπεζικὴ ἀγορὰ θεωρεῖται ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ὁμαλότητα στὴν οἰκονομία, μὲ τὸν οὐσιαστικὸ περιορισμὸ τῶν κερδοσκοπικῶν ἐπιθέσεων. Ἀκόμη καὶ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἀναγνώρισε ὅτι ἡ Εὐρώπη χρειάζεται τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ τραπεζικοῦ της τομέως, μαζὶ μὲ τὴν Ἰαπωνία, ἐνῶ ἡ Ἀμερικὴ πρωτίστως τῶν δημοσίων οἰκονομιῶν της• ὡς ἀτμομηχανὴ τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας χαρακτηρίζει ἡ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου τοὺς Ἀναδυομένους καὶ μόνο.