Κορεατικό, συνέχεια ἔργου

Τὸ ἔργο τῆς ἐντάσεως στὴν κορεατικὴ χερσόνησο συντηρεῖται, ἀλλὰ χωρὶς ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινὴ ζωή, καθὼς στὶς ἀγορὲς κεφαλαίου ἡ ἄνοδος συνεχίζεται• οἱ παρεμβάσεις Πεκίνου καὶ Μόσχας γιὰ χαμηλοὺς τόνους μᾶλλον βοήθησαν περισσότερο, ἐπειδὴ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς δὲν διαθέτει τὴν ἄνεση ἐλιγμῶν, κυρίως στὰ οἰκονομικά, χωρὶς τὴν ἐπιτήρηση τῶν ἰσχυρῶν γειτόνων του. Στὴ Σεοὺλ ἡ ζωὴ κυλάει κανονικά, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ πολεμικοὶ τουρίστες στὶς συνοριακὲς διαβάσεις• κάτω ἀπ’ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἀνησυχοῦν τὴν Πυὸνγκ Γιὰνγκ οἱ δραπετεύσεις ἀπ’ τὸ στρατὸ καὶ ἡ παράνομη μετανάστευση, ἀπ’ τὰ 1400 χιλιόμετρα τῶν συνόρων, στὴν Κίνα. Ἐπίσημοι ἀριθμοὶ δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι αὐξάνεται τὸν τελευταῖο καιρό, ἀκόμη καὶ πρὸς τὴν Ρωσία, μὲ τὰ δεκατέσσερα χιλιόμετρα συνοριακῆς γραμμῆς, μὲ ποτάμι ἐνδιαμέσως.