Ὤθηση ἀνακεφαλαιοποιήσεως

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν γίνεται ἐντὸς τοῦ μηνός, μὲ τὴν διατήρηση τοῦ ἰδιωτικοῦ χαρακτήρος τῶν τεσσάρων συστημικῶν• φαίνεται ὅτι ὅλες διασφαλίζουν τὰ ἀπαραίτητα ἰδιωτικὰ κεφάλαια γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ τους κεφαλαίου, ἐνῶ ὑπογράμμιζεται ὅτι καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἔδωσε τὴν διαβεβαίωση γιὰ ἐξεύρεση τῶν κεφαλαίων. Πάντως ἀρκετοὶ ἐφοπλιστὲς ἔχουν προσφερθεῖ νὰ συμμετάσχουν ἐνεργῶς, σὲ ἀντιστάθμισμα τῆς ἀπωλείας τῶν κεφαλαίων τους μὲ τὴν περικοπὴ τῶν ὁμολόγων• τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κυβερνήσεως ἑστιάζεται στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀπορρόφηση τῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ, ποὺ ἀνῆλθε σὲ 56,7% γιὰ τὴν χώρα μας, ἔναντι 49,2% μέσου κοινοτικοῦ ὅρου, μαζὶ μὲ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, θεωροῦνται ὡς συμπληρωματικὰ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• ἡ καθυστέρηση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ γίνει στὶς ἀρχὲς τοῦ 2012, θεωρεῖται ὡς ἡ κύρια αἰτία γιὰ παράταση τῆς κρίσεως.