Ἐξαγωγὲς ἐλαιολάδου μας

Οἱ ἐξαγωγὲς ἐλαιολάδου ἔχουν αὐξηθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια, διότι εἶναι πολὺ ὑψηλὴ ἡ ζήτηση ἀπὸ τὶς ἀναδυόμενες ἀγορές• ἡ παραγωγὴ ἐλαιολάδου γίνεται στὶς τρεῖς μεσογειακὲς χῶρες, Ἱσπανία, 1600000 τόνους, Ἰταλία, 600000 καὶ Ἑλλάς, 300000. Ἡ πρώτη χώρα σὲ κατανάλωση εἶναι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, 250000 τόνους περίπου, μὲ σταθερὴ αὔξηση, ἀλλὰ τελευταίως παρουσιάσθηκε σχεδὸν δεκαπλάσια ἄνοδος στὴν ζήτησή του ἀπ’ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία• ἡ τυποποίησή του καὶ ἡ προσφορά του σὲ μικρὲς ποσότητες διευκολύνει τὴν ἀγορά του κι ἀπὸ χαμηλότερα εἰσοδήματα. Εὐτυχῶς στὴν χώρα μας ἄρχισε ἡ συστηματικὴ τυποποίηση τοῦ προϊόντος καὶ ἡ προσφορά του ὡς ἐπώνυμο πλέον, ὁπότε εἶναι πολὺ εὔκολη ἡ ἀναγνώρισή του.