Ἰρλανδία καὶ Πορτογαλία

Στὸ Γιούρογκρουπ τοῦ Δουβλίνου, ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Πορτογαλία ἐπέτυχαν τὴν παράταση ἑπτὰ ἐτῶν γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν χρεῶν τους ἀπ’ τὸ Μνημόνιο• οἱ δύο χῶρες ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, ἡ τήρηση τῶν ὑποχρεώσεών τους στὸ προκαθορισμένο πρόγραμμα, κι ἡ Εὐρωζώνη τὸ δέχθηκε. Προηγούμενο ἀποτελεῖ αὐτὸ γιὰ τὴν ἑνιαία ἀγορά, διότι ἐὰν τὸ ζητήσουμε κι ἐμεῖς κι ἡ Κύπρος ἀργότερα θὰ τὸ δεχοῦν εὔκολα• ἡ παράταση ἰσοδυναμεῖ μὲ περικοπὴ τοῦ χρέους, ὅπως ἔγινε σὲ ἐμᾶς τὸν Δεκέμβριο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων, ὁπότε ἡ δόση αὐξήθηκε ἀπὸ 34 σὲ 52 δις εὐρώ. Ἡ ἔνταξή μας στὴν Εὐρωζώνη μᾶς προσφέρει τὰ πλεονεκτήματα αὐτά.