Τρέχουσα δόση, ὁρόσημο πολιτικῶν ἀλλαγῶν

Σὲ ὁρόσημο πολιτικῶν ἐξελίξεων μετατράπηκε ἡ ἔγκριση τῆς τρεχούσης δόσεως ἀπ’ τὴν τρόϊκα, μὲ τὶς προεκτάσεις της στὰ ἐνδοκυβερνητικὰ καὶ στὴν παρουσία τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐμφανέστατες ἐνδείξεις ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• καταλύτης ἀποδείχθηκε ἡ ἐκκαθάριση τοῦ δημοσίου τομέως, δηλαδὴ τῆς καρδιᾶς τῆς συντεχνιακῆς δομῆς τῆς κοινωνίας μας τῆς τελευταίας τριακονταετίας. Οἱ προνομιακὲς σχέσεις τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν μὲ τὸ κράτος, μὲ πρόσχημα κυρίως τὴν προάσπιση τῶν συνδικαλιστικῶν «δικαιωμάτων» καὶ μὲ διακλαδώσεις στοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὶς ὑπερατλαντικὲς διασυνδέσεις τους, ἀποκαλύπτονται ὡς τὸ κύριο ἐμπόδιο γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• οἱ προεκτάσεις εἶναι γνωστές, ἀπ’ τὴν προσωπικὴ ταλαιπωρία τοῦ ἁπλοῦ πολίτου μέχρι τὴν συντήρηση καὶ ὑπόθαλψη πολλῶν ἀκραίων ἢ καὶ παρανόμων ἐκδηλώσεων στὴ χώρα, ἀπ’ τὶς Σκουριὲς μέχρι τὶς διευκολύνσεις στὶς φυλακές. Ἡ γάγγραινα ἦταν ἐξαπλωμένη σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μὲ ἐπικάλυψη τὴν ἀριστερὴ πρωτίστως ἰδεολογία καὶ συμπλήρωμα τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• ἡ ἄρνηση τῶν συνδικαλιστῶν προηγουμένως καὶ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων στὴ συνέχεια ἐφαρμογῆς τῶν νόμων καὶ ἀπολύσεως τῶν ἐπιόρκων καὶ καταδικασθέντων εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς συντεχνιακῆς νοοτροπίας. Ὅλοι τους γνώριζαν ὅτι, ἐὰν φύγουν οἱ πρῶτοι θὰ ἀκολουθήσουν γρήγορα κι οἱ ἄλλοι…
Ὁ ὑπουργὸς τῆς ἀριστερῆς πτέρυγος τῆς κυβερνήσεως παραμένει ὁ ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῶν ἐπιόρκων, παρὰ τὴν προϊστορία του ὡς καθηγητοῦ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ προασπιστοῦ τῆς νομιμότητος, ἀλλὰ μόνο κατὰ τῶν δεξιῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἐνῶ διαθέτουν ἀσυλία οἱ πάσης φύσεως ἀριστεροὶ μὲ ἄγνωστη καταγωγὴ καὶ προέλευση• ὁ ἀρχηγός, γέννημα καὶ θρέμμα αὐτῶν τῶν παραφυάδων, ἔκανε τὰ πάντα γιὰ τὴν προστασία τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου ταμείου. Χρειάσθηκαν τρεῖς συναντήσεις τῶν ἀρχηγῶν γιὰ νὰ ὑποχωρήσει δακρύβρεκτος καὶ περίλυπος μέχρις θανάτου• ἡ ἐπιχειρηματολογία ἴδια ἀκριβῶς μὲ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, «διαλύεται τὸ κράτος», ἐὰν ἐξοντωθοῦν οἱ τερμίτες… Ἀπ’ τὴν πλευρά τους ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο• ἐξαφανίζονται πολιτικὰ μὲ τὸν τερματισμὸ τῆς συντεχνιακῆς τους διαβρώσεως ἐντὸς τοῦ κράτους, διότι αὐτὴ ἦταν ἡ δομὴ τῆς κομματικῆς τους ὑπάρξεως καὶ ἡ ἰδεολογία τῆς ἐκφράσεώς τους. Δὲν γνωρίζουν ἄλλη γλῶσσα, οὔτε καὶ ἀντιλαμβάνονται, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις τους, ἄλλη μορφὴ πολιτικῆς πρακτικῆς. Τὸ ἅπαν στὴν Ἑλλάδα εἶναι οἱ λίγες χιλιάδες ἀποδεδειγμένα δικαστικῶς παράνομοι καὶ ἐπίορκοι• δὲν εἶναι γιὰ ὅλους μας καὶ μᾶς προκαλεῖ θυμηδία ἡ ἐμμονή τους, ἀλλὰ εἶναι γιὰ τοὺς ἀριστερᾶς κυρίως προελεύσεως μηχανισμοὺς τὸ ἅπαν τῆς ζωῆς τους. Αὐτοὶ οἱ λίγες χιλιάδες ἀποτελοῦσαν τοὺς παράγοντες τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν, μὲ διακομματικὲς συνδέσεις τὴν τριακονταετία.
Οἱ ἀντιδράσεις ὀφείλονται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ κόμματα καλοῦνται ἐπιβιώσειν καὶ χωρὶς τὰ ἐπίλεκτα στελέχη τους• μᾶλλον καλοῦνται ἀποδεῖξαι ὅτι δύνανται ἐπιβιῶσαι μὲ τὴν ἀποκαθήλωση τῶν κορυφαίων στελεχῶν τους καὶ τὴν ἀποκάλυψη δημοσίᾳ πλέον τοῦ ρόλου τους στὴν τριακονταετία. Στὴν πράξη θὰ ἀποδειχθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις δείχνουν ὅτι φοβοῦνται τὴν ἐξάχνωσή τους• οἱ προεκτάσεις ἀφοροῦν ὅλα τὰ κόμματα, ἐπειδὴ τὸ πρόβλημα εἶναι ὀξύτερο στὰ ἀριστερά, διότι πηγὴ τῆς μολύνσεως ἦταν ἡ ἀριστερὴ ἰδεολογία καὶ ἁρπακτικότης τῶν ἀθρώπων της. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἔχει τὸ πλεονέκτημα, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ὅτι ἡ τεράστια πλειοψηφία τῆς νομενκλατούρας του διέρρευσε στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ δευτερευόντως στὴν ΔΗΜΑΡ• τελυταίως παρουσιάζονται σποραδικὰ φαινόμενα ἐπιστροφῆς, μὲ τὶς συνέπειές τους ἐὰν τὰ δεχθεῖ αὐτούσια. Στὴ Νέα Δημοκρατία ἐπίσης, μεγάλο μέρος τῶν διασυνδέσεών της μὲ τὶς δημοσιοϋπαλληλικῆς συνθέσεως συντεχνίες, διέφυγαν στὰ ἀκροδεξιὰ σχήματα καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς κοινές τους ἀμερικανικὲς ρίζες• στὸ βαθμὸ ποὺ παραμένουν μακρυὰ ἀπ’ τὸ κυβερνητικὸ ἔργο ἐπιτρέπουν στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματός του ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Οἱ τριβὲς ἢ μᾶλλον ἡ ἐσωτερικὴ ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ δὲν φαίνεται στὴν σημερινὴ κυβέρνηση, τὸ ἀντίθετο μάλιστα• κορυφαῖοι τῆς προηγουμένης δεξιᾶς κυβερνήσεως πρωτοστατοῦν στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καὶ ἀντιγερμανική, ἀλλὰ καὶ φιλοαμερικανική, προπαγάνδα.
Δεύτερο κριτήριο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• ἀπόδειξη τῆς ἀντοχῆς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι δύο γεγονότα. Ἡ κρίση στὴν Κύπρο τὴν ἐπηρέασε, ἀλλὰ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπ’ τὸν ἀναμενόμενο, διότι ὄχι μόνο δὲν παρατηρήθηκε ἐκροὴ καταθέσεων, ἀλλὰ καὶ αὔξησή τους κατὰ ἑνάμισυ δις εὐρὼ τὸν Μάρτιο• δεύτερο, ἡ ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὴν πρωτοφανῆ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς μὲ τὴν ἀναβολὴ τῆς συγχωνεύσεως τῆς Ἐθνικῆς μὲ τὴν EUROBANK, ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Χρηματιστήριο ἔχει ἐπιλεγεῖ ὡς τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ τοῦ ἀτλαντικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονομίας μας. Συνέβη μάλιστα τὸ ἀντίθετο, ἄνοδος στὶς μετοχές, μὲ πρῶτες τὶς τραπεζικές, μόλις ἀνακοινώθηκε ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους μέχρι τὸ τέλος τοῦ μηνός• αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάκαμψη, τόσο οἱ Ἕλληνες, ὅσοι ἔχουν ἀπομείνει μὲ κάποια κεφάλαια, ὅσο καὶ οἱ ξένοι. Ἡ προπαγάνδα γιὰ δέσμευση τῶν καταθέσεων –προμελετημένη κατὰ τῆς Εὐρώπης, διότι ξεχνοῦν τὴν ἀπώλεια τῶν καταθέσεων στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων- ἔπεσε στὸ κενό• τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα δὲν ξεχνοῦν τὴν ἀποστολή τους κι ἂν χάσουν εἶναι θεμιτὸ αὐτό, διότι αὐτὴ ἦταν ἡ ἀποστολή τους. Ἀλλὰ οἱ ἐπιχώριοι δοῦλοι τους συνεχίζουν τὸ ἴδιο τροπάριο• ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ δεσμεύσεις τους εἶναι τέτοιες ποὺ οὔτε τὴν ἐπιβίωσή τους δὲν λογαριάζουν οἱ ἐντολεῖς τους.
Οἱ ἐπιπτώσεις στὰ ἐσωτερικὰ τῶν κομμάτων εἶναι ἄμεσες• ὁ Ναπολεοντίσκος αἰσθάνεται τὴν καρέκλα του σὲ κινούμενη ἄμμο, ἐνῶ καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ δὲν κερδίζει, οὔτε ἡ ἄλλη παραφυάδα της φαίνεται παρὰ μόνο στὴν προβολὴ τῆς διαπλοκῆς. Τὸ μοναδικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου εἶναι τὰ οἰκονομικά του αὐτὴν τὴν ἐποχή, καθὼς γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἔχει ξεκαθαρίσει τὸ τοπίο• ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται πολὺ ἐνισχυμένη στὸ θέμα αὐτό, διότι ἤδη ἔχει παρουσιάσει σημαντικὸ ἔργο. Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἄρχισαν ἀποδίδειν• ὁ τουρισμὸς εἶναι ὁ πρῶτος, καθὼς οἱ κρατήσεις αὐξήθηκαν ἁλματωδῶς, ὅταν ἀπὸ τώρα σὲ πολλὰ νησιά, δευτέρας καὶ τρίτης κατηγορίας μάλιστα, παρουσιάζεται ἔλλειψη κλινῶν, ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀκόμη περισσότερο, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση τοῦ Ἀνοβέρου ὁ εὐρωπαϊκὸς τύπος πρόβαλε τὴν παρουσία ἐπιχειρήσεών μας -ὁ δικός μας κινεῖται ἀπὸ ἄλλα κέντρα-, οἱ ἐξαγωγὲς αὐξάνονται, οἱ ξένες ἐπενδύσεις συνωθοῦνται, ἐνῶ ξεκινοῦν πλέον ὅλα τὰ δημόσια ἔργα. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται αὐτὰ στὴν προβληματική μας• τὸ κύριο εἶναι ἄλλο, ἡ ἀποστροφὴ τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὴν διαπλοκή, ἴσως ἐπειδὴ ὑπέστη καὶ τὶς συνέπειες ἀπ’ τὴν ἐπιρροή της τὴν τετραετία. Ἔτσι δὲν ἐπηρεάζεται ἀπ’ τὴν προβολὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου• οἱ διαφωνοῦντες στὸ κόμμα του τὰ βλέπουν αὐτὰ κι ἐπιταχύνουν μάλιστα τὶς διαδικασίες ἀποδεσμεύσεώς τους.