Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς παρατηρήθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ἰσχυρὴ τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν, λόγῳ τῆς συνόδου τῶν «Εἴκοσι» Μεγάλων καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3058 δολλάρια καὶ 128,4460 γιέν, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1397 καὶ τὸ πετρέλαιο παρουσίασε μετρημένη ἄνοδο, 99,07. Οἱ συζητήσεις τῶν «Εἴκοσι» ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, συγκεντρώνουν τὸ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ἐπισκιάζονται ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ χάραξη τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς• ἡ Εὐρωζώνη προσέρχεται μὲ λιγώτερα προβλήματα, καθὼς εἶναι καλύτερη ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα καὶ ἁπαλύνεται ἀρκετὰ ἡ ἔνταση στὴν Κύπρο. Ἡ αὔξηση τοῦ ἰαπωνικοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος στὰ 2,7 δις εὐρὼ τὸν Μάρτιο, τὸ ὑψηλότερο τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, προκαλεῖ περισσότερες ἀνησυχίες, διότι πολλοὶ πιστεύουν ὅτι τὸ Τόκυο θὰ ἀντιδράσει μὲ διολίσθηση τοῦ νομίσματός του• ἡ Φουκουσίμα κυνηγάει ἀκόμη τοὺς Ἰάπωνες, μὲ ἅλμα στὶς εἰσαγωγὲς ἐνεργείας.