Ἐλάχιστη προσέγγιση Εὐρώπης, Ἀμερικῆς

Ἡ προσέγγιση Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, ὡς πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, εἶναι ἐλάχιστη καὶ μᾶλλον μόνο φραστική, χωρὶς οὐσία• στὴν διάσκεψη τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὴν Οὐάσιγκτον οἱ διαφορὲς Γερμανῶν καὶ Ἀμερικανῶν παραμένουν, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπιμένει ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρωζώνης δὲν σχετίζεται μὲ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, παρὰ μὲ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητος. Οἱ Εἴκοσι ἀπέφυγαν τὴν συζήτηση τοῦ νομισματικοῦ, ἐπειδὴ οἱ Ἀναδυόμενοι δὲν ἤθελαν προσθέσαι κι ἄλλα προβλήματα στὶς δυτικὲς οἰκονομίες, παρὰ τὸ ὅτι ἡ προεδρία τῆς ὁμάδος ἀσκεῖται ἀπ’ τὴν Ρωσία• οἱ ἀντεγκλήσεις Βόλφαγκανγκ Σώϋμπλε καὶ Τζὰκ Λιοῦ εὐνοοῦν τὸν Γερμανό, ἐν ὄψει τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν τοῦ Σεπτεμβρίου. Τὸν παγκόσμιο ρόλο τῆς χώρας ἀναδεικνύουν ὡς καθοριστικό.