Ὁλοκλήρωση τῶν τραπεζῶν

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν θεωρεῖται πλέον δεδομένη ἀπὸ ὅλους καὶ συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς χώρας, ἑλληνικῶν κεφαλαίων• μετετράπη σὲ δοκιμασία γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της ἄρχισαν μὲ τὴν ἔκφραση ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἤδη προεξοφλείται ἡ ἔγκριση 8,8 δις εὐρὼ τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἐνῶ ἄρχισε ἤδη ἡ ὑποβολὴ προτάσεων στὶς τράπεζες γιὰ πιστώσεις πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μεταφέρεται στὶς συναλλαγές, καθὼς καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἀναγνώριση τοῦ ἐπιτευχθέντος ἔργου. Ἡ μάχη τῆς οἰκονομίας κρίνει καὶ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, διότι, ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις γιὰ ἅλμα στὸν τουρισμὸ καὶ στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, τότε τὸ Φθινόπωρο ἔρχεται μὲ ἄλλες προοπτικές• πρώτη εἶναι τὸ τέλος τῆς ὑφέσεως, μὲ δεδομένη τὴν ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄνεση κοινωνικῶν παροχῶν.