Παράδεισοι, Εἴκοσι μεγάλοι

Ἡ συμφωνία τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν συνεργασία τους πρὸς ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, μᾶλλον γίνεται πρὸς λαϊκὴ κατανάλωση• πρακτικὰ μέτρα ἐλέγχου δὲν ἔχουν ἀποφασισθεῖ, πέραν ὅσων λαμβάνει ἡ Εὐρωζώνη γιὰ τοὺς ἑταίρους της καὶ τὶς γειτονικὲς χῶρες, ὅπως ἡ Ἑλβετία. Ἤδη ἡ Βρεταννία πρόβαλε καὶ πάλι ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν θέσπιση φορολογίας στὶς τραπεζικὲς συναλλαγές, ὅπως καὶ γιὰ γιὰ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά• πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει τὴν ὑπονόμευση τοῦ ἐλέγχου τῶν τραπεζῶν καὶ ἑπομένως τὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν κεφαλαίων μεταξὺ τῶν χωρῶν• ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ προωθεῖται στὴν Εὐρωζώνη κι ὁλοκληρώνεται τὸ 2014, κυρίως λόγῳ τῆς συρρικνώσεως τοῦ Σίτυ ὑπὲρ τῆς Φραγκφούρτης• ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἐπιταχύνεται, ἀλλὰ ἀγνοεῖται ἀπ’ τοὺς προσκολλημένους στὸ αὐτοκρατορικό τους μεγαλεῖο Βρεταννούς. Ἡ κίνηση εἶναι παρόμοια καὶ στὴ Γουὼλ Στρήτ, μόνο μὲ προορισμὸ περισσότερο τὶς ἀγορὲς τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας ἀπὸ αὐτήν.