Πολιτικὲς πτυχὲς ἀνακάμψεως οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας θεωρεῖται πλέον δεδομένη, ὅταν καὶ οἱ ἐμπνευστὲς τῆς τριετοῦς ἐξαθλιώσεως τὸ ἀναγνωρίζουν, μὲ ἄμεσες τὶς προεκτάσεις της στὴν πολιτικὴ ζωή• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μεταφέρεται σὲ οἰκονομικὲς δοσοληψίες καὶ προγράμματα γιὰ δουλειές, σὲ προσωπικὸ καὶ συλλογικὸ ἐπίπεδο. Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος ἐνισχύεται κι ἀπ’ τοὺς ἄλλους παράγοντες, τὰ ἀποτελέσματα τῶν φοιτητικῶν ἐκλογῶν καὶ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἐμφανὲς ναυάγιο τῶν σχεδίων του γιὰ πολιτικὲς ἐξελίεξις στὸ σύντομο μέλλον καὶ διακυβέρνηση τῆς χώρας, ἐνῶ τὰ σκάνδαλα φουντώνουν μὲ τὴν πρώτη δίκη ἀρχίζειν σήμερα στὴν κορυφὴ τῆς ἐπικαιρότητος πλέον• ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ εἶναι ἄλλη πιὰ κι ἀναζητοῦται οἱ τάσεις της τοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ὁπωσδήποτε δὲν θὰ εἶναι ἡ ἴδια• στοὺς δέκα μῆνες, μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς συμμαχικῆς κυβερνήσεως ὑπὸ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει ἄρδην. Ὅλοι οἱ ἀντιπολιτευόμενοι προέβλεπαν τὴν κατάρρευσή της, ἀλλὰ ἀπεγοητεύθησαν πλήρως, χωρὶς μετανοῆσαι ἐμπράκτως, παρὰ ἐμμένοντες στὶς ἀπόψεις τους• ἀπολαμβάνουν τώρα τὰ ἐπίχειρα τῆς πολιτικῆς τους, κατὰ τὸν Σοφοκλῆ. Ἡ ἐπιτυχὴς ὅπως φαίνεται ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ οἱ φοιτητικὲς ἐκλογὲς θεωροῦνται ὁρόσημο, διότι εἶχε προβάλει ἡ διαπλοκὴ ὡς δεδομένη τὴν ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεως στὰ δύο αὐτὰ κρίσιμα θέματα τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων.
Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση σημαίνει ἄμεση καὶ γενναία ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς της ἐπιπτώσεις συνακόλουθες• τώρα ὅλοι θεωροῦν ὅτι θὰ ἐπιτύχει ἡ αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ Χρηματιστήριο. Ἄλλωστα τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, ἀπ’ τὰ ὁποῖα προέρχονταν οἱ ἐντολὲς γιὰ τοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ «Πεντελικοῦ», τὰ Μνημόνια, τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, ἦταν ἡ κεφαλαιαγορά μας κι ὁ οἰκονομικὸς τύπος, ἂν εἶναι τύπος τὰ τιτιβίσματα αὐτά• τὶς τελευταῖες μέρες δὲν ξέρουν πῶς νὰ συμμαζέψουν τὰ πράγματα. Ἡ ἀναγνώριση κι ἀπ’ τὸν Πὼλ Τόμσεν τῆς καλῆς πορείας τῶν οἰκονομικῶν μας εἶναι ἡ ὁμολογία, διότι εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κερδοσκόπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὁ ἐμπνευστὴς τῆς ἰσοπεδωτικῆς φορολογικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἀπονεκρώσεως τῆς ἀγορᾶς, ὁ ἀποκρύψας τὶς ἀπόψεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τόνωση τῆς ρευστότητος καὶ ὁ ἐγκέφαλος τῆς καθυστερήσεως τῆς δόσεως τὸν Δεκέμβριο, γιὰ νὰ μὴν πέσουν χρήματα στὴν οἰκονομία μας στὶς γιορτές• εἶχε πετύχει σὲ ὅλα αὐτὰ καὶ σὲ ἄλλα, ἀλλὰ ἀπέτυχε στὴν καθυστέρηση τῆς τρεχούσης δόσεως, διότι παρενέβη πιὸ σκληρὰ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ διότι οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν τὴν διαφορὰ στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ πίεσαν γιὰ ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς του.
Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος μετράει περισσότερο, διότι ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση εἶχε στηρίξει τὴν κριτική της στὴν ἀποτυχία τοῦ προγράμματος ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ στὴν ἀπόλυτη ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ, μὲ τὶς συνεπακόλουθες ἐκρήξεις• τὰ γεγονότα ἐξελίχθηκαν διαφορετικά: οἱ Ἕλληνες ἀποδέχθηκαν μὲ σύνεση καὶ καρτερία τὶς στερήσεις κι ἔδειξαν ἔμπρακτη ἐμπιστοσύνη πρὸς τὶς ἐξαγγελίες τὸ δεκάμηνο τῆς διακυβερνήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Τώρα εἶναι ὁρατὲς οἱ προοπτικὲς ἀνακάμψεως σὲ ὅλους τοὺς κλάδους κι ὅλοι ἐπιδίδονται συστηματικὰ στὸ νὰ ξαναρχίσουν οἱ δουλειές τους• ὅποιος ἔχει τὴν ἐλαχιστη σχέση μὲ τοὺς δυναμικοὺς κλάδους, τὰ νησιὰ καὶ τὸν τουρισμό, τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τοὺς ἐξαγωγικοὺς κλάδους τῆς γεωργίας μας, τὰ δημόσια ἔργα, τὴν βιώνει τὴν διαφορὰ καὶ μετέχει κατὰ δύναμιν στὴν ἐπανεκκίνηση. Τὸ χειρότερο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση εἶναι ὅτι δὲν ἔχει περιθώρια ἀλλαγῆς στάσεως καὶ προσαρμογῆς στὰ νέα δεδομένα• εἶχε ταυτισθεῖ τόσο μὲ τὴν ἀμερικανικὴ προσπάθεια ἀποξενώσεώς μας ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, ὥστε δὲν ἄφησε δρόμους διαφυγῆς. Ἡ ἐντύπωση εἶναι ὅτι, εἶναι φύσει δέσμιοι τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων• οἱ φοιτητὲς ἀποδείχθηκε ὅτι ἔχουν ἀνοικτὲς τὶς κεραῖες τους καὶ τοὺς ἄφησαν ὅλους στὸ περιθώριο. Ἀλλὰ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπιβίωση οἱασδήποτε πολιτικῆς δυνάμεως, χωρὶς τὴν νεολαία δίδειν τὸν παλμό της στὶς ἐκδηλώσεις τους• καλὴ εἶναι ἡ τηλεόραση, ἀλλὰ δὲν ἀποπνέει ζωή.
Ἡ δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου συμπληρώνει τὸ ἔργο τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ• ὁ ἄλλοτε πανίσχυρος ὑπαχηγὸς τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ καλεῖ τὰ μέλη τοῦ ΚΥΣΕΑ καταθέσειν στὴν δίκη καὶ ἀπειλεῖ μὲ ἀποκαλύψεις γιὰ τοὺς δύο σοσιαλιστὲς πρωθυπουργοὺς καὶ τὰ ἄλλα κορυφαῖα στελέχη. Δὲν ἀποκάλυψε ἀκόμη τὸ ἐὰν ἔχει καὶ γραπτὰ στοιχεῖα τῆς συμμετοχῆς τους στὴν καταλήστευση τοῦ δημοσίου ταμείου, ἀλλὰ συμπίπτει ἡ δίκη μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς Προανακριτικῆς• σὲ αὐτὴ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ἀρνήθηκε καταθέσαι, μὲ εὐθεῖα προσβολὴ πρὸς τὴν δικαιοσύνη καὶ τὸ δημοκρατικό μας πολίτευμα, ἐνῶ ὁ τσάρος του καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἔλαμψαν μὲ τὶς παρανομίες τους καὶ τὴν συγκάλυψη τῶν συγγενῶν τους. Ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο εἶναι ὅτι ἡ τακτικὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως κατέρρευσε καὶ στὴν Προανακριτική• ἡ ὑστερική, παρὰ τὴν ἀρωγὴ τῆς ἀκροδεξιᾶς, δὲν ἠδυνήθη ἀποπροσανατολίσαι τὴν ἔρευνα τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁπότε ἀποκαλύπτονται οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ βαθέως ΠΑΣΟΚ, ὄχι μόνο σὲ αὐτό, ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα σκάνδαλα• τὴν μορφὴ χιονποστιβάδος μπορεῖ νὰ πάρουν οἱ ἀποκαλύψεις σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση οἱ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι εἶναι δύο κόμματα κι ὅτι εἶναι θέμα χρόνου πλέον, ἀφοῦ ἡ συμβίωση εἶναι ἀδύνατη, ἡ ἀναζήτηση τῶν χωριστῶν τους δρόμων…
Στὴν κυβερνητικὴ παράταξη ὁ πρωθυπουργὸς κερδίζει ἐμφανέστατα, ἐνῶ φαίνεται ὅτι διατηρεῖ τὶς δυνάμεις του τὸ ΠΑΣΟΚ, μὲ προοπτικὲς βελτιώσεως, ἐὰν εἶναι ἐπιτυχημένες οἱ κινήσεις τοῦ προέδρου του στὰ σκάνδαλα πρωτίστως, διότι στὴν οἰκονομία ἀκολουθεῖ• ὁ τρίτος δείχνει ὅτι εἶναι χωρὶς πυξίδα, εἴτε λόγῳ ἀδυναμίας κατανοήσεως τῶν ἐξελίξεων, εἴτε λόγῳ δεσμεύσεων πρὸς τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ἀμερικανόφερτη ἀριστερά• ὅ,τι καὶ νἆναι μετράει λίγο πλέον, ὅταν ἡ προάσπιση τῶν ἐπιόρκων ἦταν κατάδηλη ἐπιχείρηση διατηρήσεως τῆς στελεχώσεώς του στὸν κρατικὸ μηχανισμό. Οἱ κινήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ θεωροῦνται ὡς ἐπικουρία τῶν ἄλλων πολιτικῶν ἐξελίξεων• οἱ ἐπισκέψεις του στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο, σημαίνουν ἐπιστροφὴ στὶς στρατηγικὲς σχέσεις ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ μὲ τὶς δύο μεγάλες δυνάμεις. Τὰ οἰκονομικὰ ἀποτελοῦν τὸ ἐφαλτήριο, μὲ τὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν συμμετοχὴ κεφαλαίων τους στὴν ἀξιοποίησή της, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη• ὅταν ὁ
Ἀντώνης Σαμαρᾶς διαμηνύει ὅτι τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Μάλτας εἶναι καὶ εὐρωπαϊκά, αὐτὸ σημαίνει ὄτι ἔχει γίνει ἐπαρκῆς προεργασία στὶς Βρυξέλλες, στὸ Βερολίνο καὶ στὸ Παρίσι τουλάχιστον, πέραν τῆς Λευκωσίας καὶ τῆς Βαλέττας. Ὡς προέκταση σημαίνει ὅτι καὶ ἡ Μόσχα ἔχει λόγον στὴν ἀξιοποίησή τους, ὁπότε χρειάζεται ἡ κατάλληλη προετοιμασία τοῦ ἐδάφους. Εἶναι αὐτονόητα αὐτὰ διὰ τοὺς φρονίμως σκεπτόμενους.