Χρηματιστήριο, ἅλμα τραπεζικῶν μετοχῶν

Ἡ ἐκτίναξη τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν στὸ Χρηματιστήριο –τῶν τριῶν συστημικῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν συμμετοχὴ ἰδιωτικῶν κεφαλαίων στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ τους κεφαλαίου- ἀποτελεῖ ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας• οἱ ἀγοραστὲς ἔτρεξαν καὶ τρέχουν, παρὰ τὴν βρώμικη προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς ἐναντίον τῆς χώρας καὶ τῶν τραπεζῶν περισσότερο. Ἡ ῥοὴ τῶν μικροεπενδυτῶν καὶ τῶν ξένων κεφαλαίων ὁδηγεῖ στὴν ἄνοδο, διότι ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποκόμιση κάποιων κερδῶν, γιὰ ὅσους εἶχαν τοποθετήσει τὶς ἀποταμιεύσεις τους ἀπὸ τριετίας στὶς τραπεζικὲς μετοχές• ἡ δυναμικὴ δὲν ἀντιστρέφεται εὔκολα, διότι συγκλίνει μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν αἴσθηση ὅτι τελειώνει πλέον ἡ περίοδος τῆς ἐξαθλιώσεώς μας.