Σεισμοί Σετσουὰν Κίνας

Ὁ σεισμὸς στὴν ἐπαρχία Σέτσουαν τῆς Κίνας προκάλεσε διακόσιους νεκροὺς καὶ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο ἀστέγους, ἐνῶ ἕξι χιλιάδες στρατιῶτες ἐστάλησαν στὴν περιοχὴ γιὰ βοήθεια στὰ σωστικὰ συνεργεῖα• ὁλοκληρες πόλεις ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ καὶ οἱ δρόμοι ἐπικοινωνίας ἔχουν καταστραφεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς ἀνυπέρβλητες δυσκολὶες στὴν προσέγγιση τῶν σωστικῶν συνεργείων. Ἡ μεγάλη ἐπαρχία τοῦ Σέτσουαν, πρώτη σὲ πληθυσμὸ τῆς χώρας, μὲ πληθυσμὸ ἐνενῆντα ἑκατομμύρια κατοίκους, εἶχε ὑποστεῖ καὶ τὸ 2008 καταστροφικοὺς σεισμοὺς μὲ ἑβδομήκοντα χιλιάδες νεκροὺς τότε• οἱ σεισμοὶ ἔπληξαν ἀγροτικὲς περιοχές, μὲ παραδοσιακὴ οἰκοδόμηση τῶν κατοικιῶν, ὁπότε εἶναι πιὸ εὐάλωτες στὶς φυσικὲς καταστροφές. Ἡ προσαρμογὴ τῶν ὑποδομῶν της στὶς σύγχρονες ἀνάγκες δὲν εἶναι εὔκολη γιὰ τὴν μεγάλη χώρα, καθὼς ἀντιμετωπίζει καὶ τὰ προβλήματα τῆς πεντηκονταετοῦς προχειρότητος κατὰ τὴν κομμουνιστικὴ περίοδο.