Οἰκονομία, ἁπτὲς ἐνδείξεις

Οἱ ἁπτὲς ἐνδείξεις τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἔρχονται ἀπὸ πολλὲς πλευρές• τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀνῆλθε σὲ 520 ἑκατομμύρια τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἔναντι ἐλλείμματος, 1354 πέρυσι καὶ στόχου 334, ἐνῶ καλύτερη εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ τακτικοῦ• ἡ πώληση τοῦ ΟΠΑΠ ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ τὶς ἄλλες μεγάλες ἀποκρατικοποιήσεις, ἐνῶ ἡ ἔγκριση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως ἀπ’ τὴν Πειραιῶς, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς ΑΛΦΑ καὶ τῆς Ἐθνικῆς σύντομα, ἀναπτερώνει τὶς ἐλπίδες τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν σημαντικὴ αὔξηση τῆς ρευστότητος. Ἀκόμη καὶ ἡ ἀτλαντοκινητη διαπλοκὴ ἀποδέχεται τὴν καμπὴ στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ τριετὲς σκοτάδι• οἱ προτάσεις γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὶς ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικοὺς κλάδους ἔρχονται μὲ βῆμα ταχύ, ἐνῶ ἡ αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν στὸ 25% τοῦ ΑΕΠ σημαίνει ὅτι ἀποβαίνουν ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας μας, διότι διαθέτουν πρωτοπόρους κλάδους παγκοσμίως, ὅπως παραγωγὴ λογισμικοῦ, μπαταρίες καὶ καλώδια.