Θωράκιση τῆς Εὐρωζώνης

Στὴν θωράκιση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ἀπέναντι στὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις καὶ στὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, ἐπιμένει ἡ Γερμανία, ὡς ἀσφαλῆ πολιτικὴ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας• ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ ἐπιτρέπει τὴν ἀνεξέλεγκτη εἰσροὴ τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μὲ τὴν ὑπονόμευση τῆς πιστωτικῆς ἰσορροπίας καὶ τῆς δημοσιονομικῆς σταθερότητος, ὅπως ἔγινε τὸ 2007 μὲ τὰ τοξικὰ ὁμόλογα καὶ τὸ 2010 μὲ τὴν χρεωκοπία τῶν νοτίων χωρῶν. Ἀμφότερες οἱ κρίσεις ὀφείλονται στὴν ἀπουσία ἐλέγχου τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὶς κινήσεις κεφαλαίων καὶ στὸν προϋπολογισμὸ τῶν ἑταίρων της• οἱ πιέσεις ἄλλωστε γιὰ ἄσκηση ἐπεκτακτικῆς πολιτικῆς θεωρεῖται στὸ Βερολίνο, στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Παρίσι ὡς πρόσχημα γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως καὶ τῆς παραμονῆς ξέφραγο ἀμπέλι τῆς Εὐρώπης, ὅπως ἦταν μεταπολεμικά, στὸ μεγάλο ἀμερικανικὸ κεφάλαιο. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ προσωποποιεῖ τὸ τέλος τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς.