Σέρβια γιὰ ἔνταξη στὴν ΕΕ

Ἡ ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Σερβίας γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀναμένεται ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἑβδομάδων, μετὰ τὴν ἀποκατάσταση διπλωματικῶν σχέσεων τῆς χώρας μὲ τὸ Κοσσυφοπέδιο• οἱ Βρυξέλλες τὸ εἶχαν θέσει ὡς προαπαιτούμενο καὶ στὸ Βελιγράδι τὸ κυβερνῶν ἐθνικιστικὸ κόμμα ἀποδέχθηκε τὶς προτάσεις, γιατὶ διαφορετικὰ δὲν ἔβγαινε ἀπ’ τὴν κατάσταση διεθνοῦς ἀπομονώσεως. Στὴν πράξη οἱ Σέρβοι ἐπιβιώνουν κυρίως χάρις στὴν στήριξη τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ἑλλάδος δευτερευόντως, πρωτίστως ἀπ’ τὶς κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ• ἡ ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὶς Βρυξέλλες ἀποτελεῖ ριζικὴ καμπὴ στὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς Βαλκανικῆς, ἐπειδὴ ἐνισχύεται σημαντικὰ ὁ εὐρωπαϊκὸς ἄξονας τῆς χερσονήσου. Ἡ ἐνίσχυση γίνεται ἀκόμη σημαντικώτερη ἐὰν κερδίσουν στὶς ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου οἱ Εὐρωπαϊστὲς στὴν γειτονικὴ Βουλγαρία.