Ἄρση ἀπορρήτου Ἑλβετίας

Ἡ ἑλβετικὴ κυβέρνηση συμφώνησε τελικὰ στὴν ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου στὴ χώρα της, μετὰ τὶς ἰσχυρὲς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ περισσότερο τῆς Γερμανίας, ὁπότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων• τὴν ἄρση, ἀλλὰ μόνο γιὰ τοὺς ξένους ὑπηκόους, ἔχει ἀποδεχθεῖ καὶ ἡ Αὐστρία, τελευταία χώρα στὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ ἔχει συμφωνήσει καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο. Οἱ συμφωνίες αὐτὲς θεωροῦνται ἀπαραίτητο βῆμα γιὰ τὴν ἑνιαία τραπεζικῆ ἀγορὰ καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς κινήσεως τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποτελεσματικῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς• οἱ δύο προϋποθέσεις ἐπιτρέπουν τὴν ἑνιαία ἄμυνα τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων, ὅπως μὲ τὰ τοξικὰ ὁμόλογα ἢ τὶς ἀλλοιώσεις τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, ποὺ ἔκανε ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση στὴν Ἑλλάδα πρὸ τριετίας. Ἦταν ἀδύνατος προηγουμένως, λόγῳ τῆς ἀνεπαρκείας τῶν κοινοτικῶν θεσμῶν. Αὐτὰ συζητοῦσαν στοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ Πεντελικοῦ τὸν Νοέμβριο 2009.