Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀνοδικὲς τάσεις τῶν ἀγορῶν συνεχίσθηκαν ἰσχυρότερες χθὲς παγκοσμίως, μὲ τὴν αἴσθηση ὅτι ἀλλάζει τὸ κλίμα• ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,3012 δολλάρια καὶ 129,4940 γιέν, χρυσός, 1424,50 καὶ πετρέλαιο, 100,94. Οἱ πληροφορίες ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα θὰ μειώσει σήμερα τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο συνετέλεσε στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ ἡ ἀνάθεση ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Ἰταλίας, τῆς ἐντολῆς σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὸν Ἑνρίκο Λέττο, ὁπότε καὶ προβλέπεται ὁ τερματισμὸς τῆς πολιτικῆς κρίσεως στὴ χώρα• ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴ Γαλλία τὸ ἐπιτόκιο τῶν δεκαετῶν ὁμολόγων ὑποχώρησε στὸ χαμηλότερο ἱστορικὰ ἐπίπεδο τοῦ 1,696%, ἐνῶ γιὰ τὰ βραχυπρόθεσμα παραμένει ἀρνητικό, παρὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως στὸ 2012. Δείχνουν ὅμως τὰ ἐπιτόκια τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν στὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα, πέραν ἐκείνων τῆς Γερμανίας. Στὴν Κίνα προβλέπεται αὔξηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, ἀλλὰ μείωση στὴν Ἀμερικὴ μέσα στὸ τρέχον ἔτος, σύμφωνα μὲ τὶς μετρήσεις τῶν ἰνστιτούτων.