Ἁλματώδης ἀνάπτυξη Ἀφρικῆς

Οἱ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάζουν ἀπότομη αὔξηση τῆς ἀναπτύξεώς τους τὰ τελευταῖα χρόνια, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης• ὁ ρυθμὸς πέρυσι ἦταν 5,6%, ἔναντι μέσου ὅρου 3,2% παγκοσμίως καὶ ἀρνητικοῦ σχεδὸν στὶς δυτικὲς οἰκονομίες. Ἡ ἀνάπτυξη ὀφείλεται, τόσο στὴν συστηματικὴ ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου, ὅσο καὶ τῆς ἀγροτικῆς της οἰκονομίας, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Κίνας περισσότερο• ἤδη τὸ Πεκῖνο χορηγεῖ κατὰ μέσο ὅρο ἑκατὸν δέκα δις δολλάρια στὴν Ἀφρικὴ κι ἔρχεται δεύτερο μετὰ τὴν Εὐρώπη, κυρίως πρὸς τὴν γαλλόφωνο ζώνη, καὶ πάνω ἀπ’ τὴν Διεθνῆ Τράπεζα. Ἡ εἰδικὴ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι αὐξάνεται σημαντικὰ καὶ ἡ κατανάλωση τῶν Ἀφρικανῶν οἱ ὁποῖοι ζοῦν μὲ 1,25 δολλάρια ἡμερησίως κατὰ μέσο ὅρο. Στὴν ὁμάδα τῶν ἀναδυομένων ἐντάσσονται σταδιακά.