Ἀνακεφαλαιοποίηση, γεγονὸς

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν θεωρεῖται πλέον ὁλοκληρωμένη, καθὼς καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, μετὰ τὴν Ἄλφα καὶ τὴν Πειραιῶς, ἐξασφάλισε τὴν συμμετοχὴ τοῦ 10% τῶν ἰδιωτικῶν κεφαλαίων• τὸ Χρηματιστήριο ἀνταποκρίθηκε εὐθέως στὴν πληροφορία κι οἱ τραπεζικὲς μετοχὲς σημείωσαν ἅλμα, μὲ συνέχεια τὴν Δευτέρα. Ἡ ἀνάδειξη τῆς χώρας μας σὲ κέντρο προηγμένης τεχνολογίας ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ἀπόφαση τῆς ΝΟΚΙΑ, ὅπως δημιουργήσει κέντρο ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἄμεση πρόσληψη 150 ἐρευνητῶν• οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἑταιρειῶν μας παραγωγῆς λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας τὶς καθιστᾶ μῆλον τῆς ἔριδος τῶν πολυεθνικῶν τοῦ εἴδους, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν SAP, τὴν μεγαλύτερη ἑταιρεία λογισμικοῦ τῆς Εὐρώπης. Θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ ἄλλες, διότι ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ δημιουργικότης τῶν Ἑλληνοπαίδων εἶναι πολλαπλάσια στὴν πατρίδα τους, παρὰ στὸ ἐξωτερικό• ἡ πλούσια ἑλληνικὴ γλῶσσα, μὲ τὴν μουσική της ἁρμονία, ἐπιτρέπει τὴν ἀξιοποίηση τῶν δημιουργικῶν δυνατοτήτων.