Κατάρ, ντύσιμο ἀγαλμάτων

Τὸ Κατὰρ ὀργάνωσε ἔκθεση τῆς ἱστορίας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καὶ ζήτησε τὴν ἑλληνικὴ συμμετοχή, μὲ τὴν ἀποστολὴ μερικῶν ἀγαλμάτων• ἡ χώρα μας ἔστειλε ἕναν κοῦρο καὶ μερικὰ ἄλλα, ὡς συνεισφορὰ στοὺς πρώτους ἀγῶνες. Ἀλλά, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως, οἱ ὑπεύθυνοι ζήτησαν νὰ ντύσουν τὰ γυμνὰ μέρη τῶν ἀγαλμάτων, διότι προσέβαλαν, κατὰ τὴν μουσουλμανικὴ ἠθική, τὴν δημοσία αἰδώ• ἔγιναν ἀτελείωτες συζητήσεις μὲ τοὺς Ἕλληνες ἀρχαιολόγους, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καλυφθοῦν τὰ εὐαίσθητα μέρη τῶν ἀγαλμάτων, ἀλλὰ οἱ Καταρινοι ἐπέμειναν καὶ κατέληξαν νὰ τὰ κρύψουν πίσω ἀπὸ ἕνα παραβάν. Ὅταν ἔφθασε ὁ ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ καὶ πληροφορήθηκε τὸ γεγονός, διέταξε ἀμέσως τὴν ἀπόσυρση τῶν ἀγαλμάτων.