Τῶν Πελοπίδου παραβαλεῖν

Οἱ Ὀλυμπιονίκες ἐγένοντο δεκτοὶ στὶς πόλεις τους ὡς κατακτητὲς καὶ πρὸς ὑποδοχὴν ἐγκρέμιζαν μέρος τῶν τειχῶν τους• ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει ὡς εὐτυχισμένο ἄθρωπο τὸν Ρόδιο Ὀλυμπιονίκη Διαγόρα, ὁ ὁποῖος εἶδε τοὺς γιοὺς καὶ τοὺς ἐγγονούς του Ὀλυμπιονίκες, ὅταν τοῦ φώναξαν, «κάτθανε Διαγόρα, οὐκ εἰς τὸν Ὄλυμπον ἀναβήσῃ». «Εἰς τὸ αὐτὸ οὐ συνθεὶς ἁπάσας ἑνὶ τῶν Πελοπίδου παραβαλεῖν ἀγώνων ἀξιώσειεν»• δὲν θὰ μποροῦσαν ὅλες οἱ ὀλυμπιακὲς νίκες νὰ παραβληθοῦν πρὸς τοὺς ἀγῶνες τοῦ Πελοπίδου. «Οὓς πολλοὺς ἀγωνισάμενος καὶ κατορθώσας, καὶ τοῦ βίου τὸ πλεῖστον ἐν δόξῃ καὶ τιμῇ βιώσας»• τοὺς πολλοὺς ποὺ ἀγωνίσθηκε καὶ ἐπέτυχε στοὺς περισσότερους περνώντας τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του μὲ τιμὲς καὶ δόξες. «Τέλος ἐν τῇ τρισκαιδεκτάτῃ βοιωταρχίᾳ καὶ τυραννοκτονίᾳ»• τέλος στὴν δεκάτη τρίτη βοιωταρχία καὶ τυρανοκτονία. «Μεμιγμένην ἀριστείαν ἀριστεύων, ὑπὲρ τῆς τῶν Θεσσαλῶν ἐλευθερίας ἀπέθανεν»• ἀπέθανε ἀριστεύων ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν Θεσσαλῶν.