Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ Ἀναδυόμενους, ἐλαφρὰ ὑποχώρηση στὴν Σαγκάη καὶ στὸ Λονδίνο• ὅλα βελτιώθηκαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,3071 δολλάρια καὶ 129,5600 γιέν, χρυσός, 1446,50 καὶ πετρέλαιο, 101,72. Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη 0,5% στὴ Γερμανία καὶ 0,3% στὴν Βρεταννία δὲν θεωροῦνται ἐπαρκὲς κίνητρο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀγορῶν• ἀντιθέτως ἡ ἐπιδείνωση τῶν προοπτικῶν γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία καὶ ἡ αὔξηση τῆς ἀνεργίας στὸ 27,2% στὴν Ἱσπανία διαμόρφωσαν τὸ ἀρνητικὸ κλίμα. Ἡ συμφωνία γιὰ ἐνίσχυση τῶν μέτρων κατὰ τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξὺ τοῦ Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε καὶ τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ συμβάλλει στὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ θεωρεῖται ἀνεπαρκὴς προσπάθεια, διότι οἱ κερδοσκόποι γνωρίζουν, ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά• αὐτὴ καθυστερεῖ, ἐπειδὴ προβάλλει ἐμπόδια τὸ Λονδίνο, ἐκτὸς κι ἂν τὴ προωθήσουν μόνο στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἀπομονώνεται τότε περισσότερο ἡ Βρεταννία.