Ἀναμέτρηση μὲ συντεχνίες

Ἡ σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ΟΛΜΕ καὶ ἡ ἐπιστράτευση τῶν καθηγητῶν γίνονται στὰ πλαίσια τῆς ἀναμετρήσεώς της μὲ τὰ συντεχιακὰ συμφέροντα• οἱ καθηγητὲς γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπομονωμένοι ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη, ἐνῶ ἀκόμη καὶ τὰ ἀριστερὰ κόμματα τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπέναντι στοὺς συνδικαλιστές τους. Καλοῦνται πλέον νὰ συμφωνήσουν μὲ τοὺς νόμους τοῦ κράτους, ἢ νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς ἀνυπακοῆς των• δύσκολο πολὺ θεωρεῖται τὸ δεύτερο, ἂν καὶ σήμερα θὰ κριθοῦν ὅλα. Ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο γιατὶ εἶναι γεγονὸς ἡ ἐξαθλίωσή τους, ἀλλὰ αὐτὴ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἐνῶ δὲν ἔχει γίνει ἀντίστοιχη προσαρμογὴ καὶ στοὺς κανονισμοὺς ἐργασίας τῶν καθηγητῶν• ἡ ἐμμονὴ τῆς συνδικαλιστικῆς ἡγεσίας στὴν ἀπεργία ὁδηγεῖ ὁλόκληρο τὸν κλάδο σὲ ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς γονεῖς τους. Τὰ γεγονότα ἐξελίσσονται εἰς βάρος τους, ὅταν ἀκόμη καὶ τὰ ἀντιμνημονιακὰ κόμματα διαφοροποιοῦνται.