Ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία

Ἡ διέπουσα τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία διατυπώθηκε ὁλοκάθαρα, μὲ τὴν δήλωση τοῦ βουλευτοῦ του, ὅτι οἱ καθηγητὲς προηγοῦνται τῶν μαθητῶν, ὅπως οἱ ἰατροὶ τῶν ἀσθενῶν, οἱ δικηγόροι, οἱ μηχανικοὶ ὅλες οἱ κατηγορίες τῶν ἐπαγγελματιῶν• δηλαδή, οἱ ἐπαγγελματίες, καὶ μάλιστα οἱ στρατευμένοι στὰ συνδικάτα, εἶναι τὸ κριτήριο τοῦ κρατικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τῆς φροντίδος τῆς κοινωνίας. Οὔτε ὁ Χίτλερ οὔτε ὁ Στάλιν τόλμησαν προβῆναι σὲ παρόμοια διατύπωση διακηρύξεως τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀντιλήψεώς τους• τὰ πάντα ὑπόκεινται στὴν νομενκλάτούρα τῶν συντεχνιακῶν καὶ κομματικῶν στελεχῶν. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν τὸν διέγραψε ἀμέσως ὁ Ναπολεοντίσκος• ἀπόδειξη ὅτι ἐκφράζει ὁ βουλευτὴς τὴν κομματικὴ στελέχωση τοῦ μετακινηθέντος βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ φοβᾶται γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του.