Ἅλμα ἀρνητικοῦ πληθωρισμοῦ

Τὸν Ἀπρίλιο ἡ Ἑλλὰς ἐπέτυχε ἀρνητικὸ πληθωρισμὸ 0,6%, ἔναντι τοῦ ἰδίου μηνὸς πέρυσι, τὸν χαμηλότερο στὴν Εὐρωζώνη• εἶναι σημαντικὴ ἡ ἐπιτυχία, περισσότερο γιὰ ψυχολογοὺς λόγους. Ἀπ’ τὸ 1968 δὲν εἴχαμε ἄλλη φορὰ ἀρνητικὸ πληθωρισμό, γιὰ δεύτερο κατὰ σειρὰ μῆνα• αὐτὸ σημαίνει ὅτι, μαζὶ μὲ τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος, δύναται ἡ κυβέρνηση ἀσκῆσαι ἐπεκτατικὴ πολιτική, στὰ πλαίσια καὶ τῆς χαλαρώσεως τῆς λιτότητος στὴν Εὐρωζώνη. Πιὸ εὐνοϊκὴ ἀπήχηση ἔχει ἡ ἐπιτυχία στὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων, διότι θεωρεῖται ἡ καλύτερη ἐγγύηση γιὰ τοὺς ἐπενδυτὲς ὅτι ἐφαρμόσθηκαν οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ ἐξασφαλίσθηκε ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ• αὐτὰ τὰ δύο εἶναι τὰ κριτήρια τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν σὲ ὁποιαδήποτε χώρα τοῦ πλανήτου μας.