Εὐρωζώνη, πρὸς χαλάρωση

Τὸ Βερολίνο ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν χαλάρωση τῆς λιτότητος καὶ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• οἱ λόγοι εἶναι δύο, πρῶτον, ἡ ἄσκηση τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας ἔχει ἀποδώσει καρποὺς καὶ δεύτερον, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς σύντομα, ὡς ἄμυνα στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων. Οἱ Βρυξέλλες ἔχουν πλέον τὴν ἄνεση τοῦ ἐλέγχου τῆς ἑνιαίας οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, ἀλλὰ καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου• ἡ καμπὴ εἶναι σημαντική, διότι χαράσσει τὴν στροφὴ πρὸς τὴν πολιτικὴ ἕνωση. Ἡ συμφωνία τῶν Ἀγγλοσαξώνων, ἔστω καὶ μόνο στὰ λόγια, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων εἶναι χαρακτηριστική• δὲν δέχονταν οὔτε συζήτηση τοῦ θέματος ὣς τώρα, ὁπότε ὑποχρεώθηκαν σὲ ἔστω καὶ φραστικὲς ὑποχωρήσεις. Ἡ ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως στὴ Γαλλία συνετέλεσε ἐπίσης, διότι πρόκειται γιὰ τὴν δεύτερη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης• εἶναι ἀπαραίτητες κάποιες προσαρμογὲς τῆς πολιτικῆς.