Ἑπτὰ μεγάλοι, φοροφυγάδες

Στὸν συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τους γιὰ τὴν πάταξη τῆς διεθνοῦς φοροδιαφυγῆς καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων συμφώνησαν οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν Ἑπτὰ μεγάλων• ἀνεξαρτήτως τῆς προθέσεως ὅλων τους, τὸ ὅτι συμφώνησαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἡ Βρεταννία καὶ ἡ Αὐστραλία, θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία τῶν Εὐρωπαίων, διότι εἶναι οἱ χῶρες μὲ τοὺς περισσότερους φορολογικοὺς παραδείσους κι οὐδέποτε εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὸν ἔλεγχό τους. Ἤδη στὴν Εὐρώπη, ἡ Ἑλβετία, τὸ Λουξεμβοῦργο καὶ ἡ Αὐστρία, πέραν τῶν μικρῶν δουκάτων, ἔχουν ἐγκρίνει τὸ ἄνοιγμα ὅλων τῶν λογαριασμῶν στὶς τράπεζές τους, ὁπότε θεωρεῖται πλέον πιὸ εὔκολος ὁ ἔλεγχός τους• ὁ πραγματικὸς ἔλεγχος θὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ συμφώνησαν γιὰ προώθηση τῆς συμφωνίας καὶ κατὰ τὴν συνάντηση τῶν ὑπουργῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴν Ρωσία τὴν Πέμπτη. Πάντως φαίνεται ὅτι σπάει τὸ ἀπόρθητο ὀχυρὸ τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μὲ τὴν πρώτη ὑποχώρηση τῶν τριῶν.