Ἔλεγχος συντεχνιακῶν δομῶν

Ἡ ἀναμέτρηση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ΟΛΜΕ κρίθηκε μᾶλλον, μὲ τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς προσφυγῆς της γιὰ ματαίωση τῆς ἐπιστρατεύσεως• ἡ συμπαράσταση τῶν συνδικαλιστῶν περισσότερο τοὺς ἐκθέτει καὶ λιγώτερο τοὺς βοηθάει, διότι εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπέχθεια τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὴν συμπεριφορά τους τὴν τριακονταετία. Ἄλλωστε, ἀκόμη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, μαζὶ μὲ τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα, ἀποφεύγουν συστηματικὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀπεργίας στὴν περίοδο τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων• ἡ χρησιμοποίηση τῶν μαθητῶν ὡς ὁμήρων ἐνοχλεῖ περισσότερο, διότι δείχνει, ὄχι μόνο ἀναισθησία ἀπέναντι στὸ λειτούργημα τοῦ δασκάλου, ἀλλὰ καὶ περιφρόνηση πρὸς τὰ εὐαίσθητα νιάτα, τὰ ὁποῖα δὲν εὐθυνονται γιὰ τίποτε. Ἐκτὸς κι ἂν ταυτίζονται οἱ καθηγητὲς μὲ τὸν Συριζαῖο βουλευτή, ὁ ὁποῖος θέτει τοὺς καθηγητὲς πάνω ἀπ’ τοὺς μαθητές, κατὰ τὴν εἰλικρινῆ διατύπωση τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογίας του. Ἀποκάλυψε τελικὰ τὴν πραγματικὴ φύση βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ συντρόφων.