Θεσσαλοῖς μὲν ἀποδοῦναι

Οἱ Θηβαῖοι ἐξεστράτευσαν μὲ ἰσχυρὴ δύναμη ἐναντίον τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου, μόλις πληροφορήθηκαν τὸν ἄδοξο θάνατο τοῦ Πελοπίδου• ἤθελαν νὰ πάρουν τὴν ἐκδίκησή τους γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ μεγάλου ἡγέτου τους καὶ ἀπελευθερωτοῦ τῆς πόλεώς των. «Καταλαβόντες δὲ συνεσταλμένον καὶ περικεκκομένον τῆς δυνάμεως Ἀλέξανδρον»• βρῆκαν δὲ ταπειμωνένο καὶ μὲ ἐξασθενημένες δυνάμεις τὸν Ἀλέξανδρον. «Ἠνάγκασαν Θεσσαλοῖς μὲν ἀποδοῦναι τὰς πόλεις, ἃς εἶχεν αὐτῶν»• καὶ τὸν ἐξανάγκασαν νὰ ἀποδώσει στοὺς Θεσσαλοὺς τὶς πόλεις τους. «Μαγνήτων δὲ καὶ Φθιώτας Ἀχαιοὺς ἀφεῖναι καὶ τὰς φρουρὰς ἐξαγαγεῖν»• τοὺς Μάγνητες δὲ καὶ τοὺς Φθιῶτες Ἀχαιοὺς νὰ τοὺς ἀφήσει ἐλευθέρους καὶ νὰ ἀποσύρει τὶς φρουρές του. «Ὀμόσαι δὲ αὐτὸν ἐφ’ οὓς ἂν ἡγοῦνται Θηβαῖοι καὶ κελεύσωσιν ἀκολουθήσειν»• καὶ νὰ δώσει ὅρκο ὅτι θὰ ὑπακούει στοὺς Θηβαίους ὅπου τὸν ὁδηγοῦν καὶ τὸν διατάζουν ἀκολουθήσειν. Ἐπιβλήθηκαν ὁριστικὰ στὸν χειρότερο τύραννο τῆς ἐποχῆς τους οἱ Θηβαῖοι.