Εὐρωζώνη, τέλος λιτότητος

Ἡ αὐστηρὰ λιτότης τελειώνει πλέον στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀρχίζει ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• ἡ Γερμανία ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν χαλάρωση, τῆς ὁποίας πρῶτο μέτρο ἦταν ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης στὸ 0,5% τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, ἡ ἐξάπλωση τῆς ὑφέσεως στὴ Γαλλία, πέραν τῆς Ἰταλίας καὶ τῶν χωρῶν τοῦ Νότου, τῆς δευτέρας οἰκονομίας τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, ὁπότε κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ πολιτικῆς, ὅπως συμφωνήθηκε στὴ συνάντηση Βολφγκὰνγκ Σώϋμπλε καὶ Πιὲρ Μοσχοβισί• ἔπειτα ὁ πληθωρισμὸς διατηρεῖται σὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀρνητικός, ἀλλὰ καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ἐπιτοκίων ἔχει μειωθεῖ σημαντικά, μὲ 800 μονάδες γιὰ ἐμᾶς ἀπὸ 3000 πρὸ ἑξαμήνου καὶ στὴ Γερμανία καὶ Γαλλία ἀρνητικά. Οἱ πιέσεις ἄλλωστε τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ἀποβλέπουν στὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στοὺς σὲ κατάσταση Μνημονιακή ἑταίρους.