Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο, καὶ σὲ ἤπιο κλίμα• ὅλα ὑποχώρησαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,2982 δολλάρια καὶ 131,9665 γιέν, χρυσός, 1427,75 καὶ πετρέλαιο, 102,68. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὴν ἀλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, πρὶν ἀποφασίσουν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν δικῶν τους σχεδίων• θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστὸς ὁ ἀνασχηματισμὸς ἢ μὴ τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως, τὴν ὁποία πολλοὶ προτείνουν στὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ δὲν φαίνεται ὅτι ἔχει καταλήξει ὁ Γάλλος πρόεδρος. Στὴν Ἰαπωνία, ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα προκαλεῖ κλίμα εὐεξίας στὴν ἀγορά, παρὰ τὴν ὑποχώρηση τοῦ γιέν, τὴν ὁποία ὅμως ἐπιδιώκει τὸ Τόκυο γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας• στὴν Κίνα, οἱ προβλέψεις τῶν Ἰνστιτούτων ἀναφέρουν στασιμότητα τῆς βιομηχανικῆς ἀναπταξεωςς τὸ τρέχον τρίμηνο, ἐνῶ ἀναμενόταν αὔξηση, μὲ ἀποτέλεσμα ὑποχώρηση στὸ Χρηματιστήριο.